പത്രോസ് റോമിൽ പോയതായി ബൈബിൾ പരാമർശമുണ്ടോ?

BibleAsk Malayalam

ത്രോസ് തന്റെ അക്രമാസക്തമായ മരണം റോമിൽ വെച്ചാണെന്ന് പാരമ്പര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, “ബാബിലോൺ” എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ 1 പത്രോസ് 5:13-ൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സൂചനയല്ലാതെ ബൈബിളിൽ അതിനൊരു പരാമർശമില്ല. ആ വാക്യത്തിലെ വാക്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വായിക്കുന്നു, “ബാബിലോണിലുള്ളവൾ നിങ്ങളെ വന്ദിക്കുന്നു.”

അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബാബിലോണിൽ പത്രോസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, പത്രോസ് തന്റെ കത്തിൽ റോമിനെ പരാമർശിച്ചതായി നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം. ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ രാഷ്ട്രീയ ശിക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് റോമൻ തലസ്ഥാനത്തെ പരാമർശിക്കാൻ “ബാബിലോൺ” എന്ന തലക്കെട്ട് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നു: “മറ്റൊരു ദൂതൻ പിന്തുടർന്നു: “ബാബിലോൺ വീണു, വീണു, ആ മഹാനഗരം, കാരണം അവൾ തന്റെ പരസംഗത്തിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ വീഞ്ഞ് എല്ലാ ജനതകളെയും കുടിപ്പിച്ചു” (വെളിപാട് 14. :8).

പത്രോസ് തന്റെ ആദ്യ ലേഖനം 5:13-ൽ ബാബിലോൺ എന്ന പദം റോമിനെ പരാമർശിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് തന്റെ ജീവിതാവസാനത്തിൽ റോമിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ലേഖനം അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളോട് സൗഹാർദ്ദപരമല്ലാത്ത മനോഭാവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം കാണിക്കുന്നു.

എന്തെന്നാൽ, അവൻ എഴുതി: “പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനിരിക്കുന്ന അഗ്നിപരീക്ഷയെക്കുറിച്ചു വിചിത്രമായി വിചാരിക്കരുത്; എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുക, അവന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അതിയായ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷിക്കും. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം നിമിത്തം നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ, കാരണം മഹത്വത്തിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെമേൽ വസിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭാഗത്ത് അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് അവൻ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു” (1 പത്രോസ് 4:12-15; കൂടാതെ 2:12). എ.ഡി 64-ൽ ആരംഭിച്ച നീറോയുടെ പീഡനത്തിന്റെ സമയത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം.

കൂടാതെ, പൗലോസിന്റെ കത്തുകളിൽ റോമിലെ പത്രോസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പരാമർശവുമില്ല എന്ന വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, “പൗലോസിന്റെ അന്തിമ അറസ്റ്റിന്റെ സമയം” വരെ പത്രോസ് റോമിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment

More Answers: