പത്രോസ് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നടന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


സംഭവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ, ആദ്യം പത്രോസ് വെള്ളത്തിനു മീതെ നടക്കുന്ന സന്ദർഭം നോക്കണം.

യേശു അയ്യായിരം പേർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകിയ ശേഷം (മത്തായി 14:13-21), അവനെ രാജാവായി വാഴിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറായി. എന്നാൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ തന്റെ ആത്മീയ ദൗത്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് യേശു കാണുകയും ജനക്കൂട്ടത്തെ ചിതറിക്കുകയും ചെയ്തു. വഞ്ചി എടുത്ത് കഫർണാമിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ശിഷ്യന്മാർ നിരാശരായി, വിശ്വാസത്തിനു പകരം അവിശ്വാസം അവരുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു. ശക്തമായ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് അവരുടെ മേൽ വന്നു, കൊടുങ്കാറ്റിലും കടലിന്റെ ഇരുട്ടിലും അവർ തങ്ങളുടെ പാപം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ച നിമിഷത്തിൽ, യേശു വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടന്ന് അവരെ സമീപിച്ചു. അവൻ അവരുടെ ഭയത്തെ നിശ്ശബ്ദമാക്കി, “നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുക! അത് ഞാനാണ്; ഭയപ്പെടേണ്ട” (മത്തായി 14:24-27).

അപ്പോൾ പത്രോസ് നിലവിളിച്ചു: കർത്താവേ, നീ ആണെങ്കിൽ, വെള്ളത്തിന്മേൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, ‘വരൂ’” (മത്തായി 14:28, 29). യേശുവിനെ നോക്കി പത്രോസ് സുരക്ഷിതനായി നടന്നു. എന്നാൽ ആത്മസംതൃപ്തി പോലെ അവൻ ബോട്ടിലെ തന്റെ കൂട്ടാളികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി, അവന്റെ കണ്ണുകൾ രക്ഷകനിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു, തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തിരമാലകൾ വഴിയിൽ വന്നു. ഒരു നിമിഷം ക്രിസ്തു അവന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു, അവന്റെ വിശ്വാസം വഴിമാറി.

പത്രോസ് യേശുവിൽ നിന്ന് കണ്ണുകൾ തിരിച്ചപ്പോൾ, അവന്റെ കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അവൻ തിരമാലകളിൽ മുങ്ങി. എന്നാൽ അവൻ തന്റെ കണ്ണുകളുയർത്തി വീണ്ടും യേശുവിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ, “കർത്താവേ, എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ” (വാക്യം 30) എന്ന് നിലവിളിച്ചു. ഉടനെ യേശു കൈ നീട്ടി പറഞ്ഞു: അല്പവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സംശയിച്ചത്? (വി. 31).

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പത്രോസിനെപ്പോലെയാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ രക്ഷകനിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം തിരമാലകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു. നാം അവനെ അനുഗമിച്ചതിന് ശേഷം യേശു ഒരിക്കലും നമ്മെ കൈവിടുന്നില്ല. പകരം അവൻ പറയുന്നു, “ഭയപ്പെടേണ്ടാ, ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ എനിക്കുള്ളവൻ തന്നേ. നീ വെള്ളത്തിൽകൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടി ഇരിക്കും; നീ നദികളിൽകൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്റെമീതെ കവികയില്ല; …” (യെശയ്യാവ് 43:1-3).

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ പത്രോസിന് വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ സംഭവത്തിൽ, തന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ദൈവീക ശക്തിയിൽ സ്ഥിരമായ വിശ്വാസത്തിലാണെന്നും ആശ്രിതത്വത്തിലാണെന്നും കാണിക്കാൻ തന്റെ സ്വന്തം വിശ്വാസക്കുറവ് പത്രോസിനോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മുടെ സ്വന്തം ബലഹീനത മനസ്സിലാക്കുകയും യേശുവിലേക്ക് ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ, ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായി നടക്കാനും അവ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയൂ.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment