പത്രോസിന്റെ നേതൃത്വം എങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ പ്രകടമായത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ശിഷ്യന്മാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉത്സാഹം, ആകാംക്ഷ, ധൈര്യം, വിശ്വസ്തത, സംഘടിത കഴിവ് എന്നിവ പത്രോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടുപേരുടെ നാല് പുതിയ നിയമ ലിസ്റ്റുകളിലും അദ്ദേഹം ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, മുഴുവൻ സംഘത്തിന്റെയും ഒരു വക്താവിന്റെ റോൾ അവൻ പലപ്പോഴും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു (മത്താ. 14:28; 16:16; 17:24; 26:35; മുതലായവ).

എന്നാൽ ശുശ്രൂഷയിലേക്കുള്ള തന്റെ ആഹ്വാനത്തിന് മുമ്പ്, അക്കാലത്ത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന അന്ത്രെയാസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലിൽ നിർവഹണധികാരിയായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു (യോഹന്നാൻ 1:35-42). യേശുവിന്റെ സ്നാനത്തിനുശേഷം, അന്ത്രെയാസ് തന്റെ സഹോദരനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു (യോഹന്നാൻ 1:40-42) അവൻ യേശുവിനെ മിശിഹായായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള ക്ഷണത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയും അവന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു.

രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം, ഒരുപക്ഷേ എ.ഡി. 29-ലെ വസന്തത്തിന്റെ അവസാനത്തിലോ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലോ (മത്താ. 4:12), ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തലനെ തന്റെ സഹോദരൻ അന്ത്രെയാസ്, തൊഴിലിൽ പങ്കാളികളായ യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവരോടൊപ്പം സ്ഥിരമായി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു (ലൂക്കാ 5:1-11 ; 7).

യേശുവിൽ നിന്ന് പത്രോസ് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ (ലൂക്കോസ് 22:32; യോഹന്നാൻ 21:15-17) അതിന്റെ ഫലം നൽകി. അവന്റെ സ്വാഭാവിക വരങ്ങൾ പരിവർത്തനത്തിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു, അവൻ സഭയിലെ ഒരു നേതാവായി പുറത്തുവരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആധിപത്യമില്ല. അവൻ തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവഭക്തിയിലേക്കും വിശ്വസ്തതയിലേക്കും പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു.

ആദിമ സഭയിൽ, പത്രോസിന്റെ നേതൃത്വം സുവിശേഷീകരണത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു പെന്തക്കോസ്ത് പ്രഭാഷണം പത്രോസിന്റെതായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 2:14-40), അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നേടുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 3:12-26; 4:8-12; 10:34-43). അവൻ, യോഹന്നാനോടൊപ്പം, പ്രവൃത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രോഗശാന്തിയുടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു. (അദ്ധ്യായം. 3:1-11), അവന്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പരാമർശങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു (അധ്യായങ്ങൾ. 5:15; 9:32-41). കൂടാതെ, അനന്യാസിനെയും സഫീറയെയും ശാസിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 5:3-11). ആദിമ സഭയെ നയിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മുൻനിര സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും പ്രവൃത്തികൾ 15: 7 ന് ശേഷം അവനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരാമർശമില്ലെന്നും വ്യക്തമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment