Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

പത്തു കൽപ്പനകൾ നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ഇസ്രായേല്യർ ശബത്ത് ആചരിച്ചിരുന്നോ?

ഇസ്രായേൽ പത്തു കൽപ്പനകൾ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പായി ശബത്ത് ആചരിച്ചു

കർത്താവ് മോശയ്ക്ക് പത്തു കൽപ്പന നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ഇസ്രായേല്യർ ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധമായി ആചരിച്ചിരുന്നതായി ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് തെളിവാണ് മന്നശേഖരണം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ നിർദേശം. ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടി ദിവസവും ഒരു ഓമർ ശേഖരിക്കാൻ ഇസ്രായേല്യരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. പ്രഭാതംകഴിയുന്നതുവരെ അവർ അതിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞുപോകരുതു. ചിലർ അടുത്ത ദിവസം വരെ കുറെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അത് ഭക്ഷണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി (പുറപ്പാട് 16:20).

ആറാം ദിവസം, ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെന്നപോലെ ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് ഓമറുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. മോശ പറഞ്ഞു, “നാളെ ശബ്ബത്ത് വിശ്രമം, കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ ശബ്ബത്ത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചുടുന്നത് ചുടേണം, നിങ്ങൾ തിളപ്പിക്കുന്നത് തിളപ്പിക്കുക; ശേഷിക്കുന്നതെല്ലാം പുലർച്ചെവരെ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക. അത് നാറുകയോ അത്‌ പുഴുക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ മോശെ പറഞ്ഞു: “ഇത് ഇന്നുതന്നെ ഭക്ഷിപ്പിൻ; ഇന്ന് യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത്; ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത് വയലിൽ കണ്ടെത്തുകയില്ല. ആറ് ദിവസം നിങ്ങൾ അത് ശേഖരിക്കണം, എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം, ശബ്ബത്ത്, അത് ഉണ്ടാകില്ല” (പുറപ്പാട് 16:22-26).

മന്നയിലെ അത്ഭുതം ഏഴാം ദിവസത്തെ പവിത്രതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി

തങ്ങളുടെ 40 വർഷത്തെ മരുഭൂമിയിൽ എല്ലാ ആഴ്‌ചയിലും ഇസ്രായേല്യർ മൂന്നിരട്ടി അത്ഭുതങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഏഴാം ദിവസത്തിന്റെ പവിത്രത അവരെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഈ അത്ഭുതം ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആറാം ദിവസം ഇരട്ടി മന്ന വീണു, ഏഴാം ദിവസം ഒന്നുമില്ല. കൂടാതെ ഏഴാം ദിവസത്തേക്കുള്ളത് കേടാകാതെ സൂക്ഷിച്ചു. മറ്റേതെങ്കിലും സമയത്ത് സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചാൽ അത് ഭക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലാതായിതീരും.

അങ്ങനെ, ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ, സീനായിൽ പത്തു കൽപ്പനകൾ നൽകപ്പെട്ടതിന് മുൻപ് ശബത്ത് ആദ്യമായി സ്ഥാപിതമായിരുന്നില്ല എന്നതിന് എതിരായി വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ട്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മന്നയുടെ ഇരട്ടി ഭാഗം ശേഖരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ, ഏഴാം ദിവസത്തെ വിശ്രമത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരിൽ ചിലർ ഏഴാം ദിവസം മന്ന ശേഖരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കർത്താവ് അവരോട്: “എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പനകളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു?” എന്നു ചോദിച്ചു. (പുറപ്പാട് 16:28).

സൃഷ്ടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ശബ്ബത്ത് ആചാരം

ഏഴാം ദിവസത്തെ ആചരണം കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ – സൃഷ്ടിയിൽ ആരംഭിച്ചതായി ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. “താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും ദൈവം തീർത്തശേഷം താൻ ചെയ്ത സകലപ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനായി. താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും അന്നു നിവൃത്തനായതുകൊണ്ടു ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചു” (ഉല്പത്തി 2:2,3).

ഇന്ന്, തന്റെ വിശുദ്ധ ദിനം ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രെ ഞാൻ വന്നതു. സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുംവരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽനിന്നു ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി എങ്കിലും ഒരുനാളും ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല” (മത്തായി 5:17,18). കൽപന നൽകിയ ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞു പത്തു കൽപ്പനകൾ തന്റെ മക്കളാകാൻ പോകുന്നവരിൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചട്ടം കൊണ്ടോ മാതൃകയിലോ അവയെ ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരും “സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല” എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു (മത്തായി 5: 20).

ശബ്ബത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, പരിശോധിക്കുക (പാഠങ്ങൾ 91-102): https://bibleask.org/bible-answers/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: