പത്തു കൽപ്പനകൾ നൽകിയത് സൃഷ്ടിയിലാണോ അതോ സീനയിലാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സൃഷ്ടിയിലും സീനായിയിലും നൽകിയ പത്തു കൽപ്പനകൾ

ദൈവം സീനായിയിൽ വെച്ച് പത്തു കൽപ്പനകൾ നൽകുന്നതിനു മുമ്പ്, ആദാമിനും ഹവ്വായ്ക്കും രക്ഷാകര പദ്ധതി വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ സൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് അവ വെളിപ്പെടുത്തി (ഉല്പത്തി 3:15). ബൈബിൾ പാപത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് “നിയമലംഘനം” എന്നാണ് (1 യോഹന്നാൻ 3:4). നിയമം കൂടാതെ മനുഷ്യന് പാപത്തെ അറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. പൗലോസ് വിശദീകരിക്കുന്നു, “നിയമം പാപമാണോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല! നേരെമറിച്ച്, നിയമത്തിലൂടെയല്ലാതെ ഞാൻ പാപം അറിയുമായിരുന്നില്ല. “നിങ്ങൾ മോഹിക്കരുത്” (റോമർ 7:7) എന്ന് നിയമം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്യാഗ്രഹം അറിയുമായിരുന്നില്ല.

പാപം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് എങ്ങനെ പാപ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ കഴിയും? അതിനാൽ, തൻറെ മക്കൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് തൻറെ നിയമങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് (പുറപ്പാട് 20: 2-17) കർത്താവ് തുടക്കം മുതൽ ഉറപ്പുവരുത്തി.

സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘായുസ്സ്, സംതൃപ്തി, നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ സത്യവും ആത്യന്തികവുമായ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മതിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം (ഗലാത്യർ 3:24).

അതിനാൽ, സീനായിക്ക് മുമ്പ്, മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 111:7, 8). ഉദാഹരണത്തിന്, അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവം പാലിച്ചു, അവ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവ കഴിഞ്ഞ തലമുറകളിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും. ബൈബിൾ പറയുന്നു, “അബ്രഹാം എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചു, എന്റെ കൽപ്പനകളും എന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിച്ചു” (ഉല്പത്തി 26:5).

ദൈവത്തെ പരോക്ഷമായി അനുസരിക്കാൻ അബ്രഹാം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചു; പരാജയപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ബലിയുമായി ദൈവത്തെ സമീപിച്ചു (എബ്രായർ 7:25; 8:1-4). അവൻ ജന്മനാട് വിട്ടുപോയി, മകനെ ബലി അർപ്പിച്ചു, പരിച്ഛേദന ചടങ്ങ് നടത്തി, ദശാംശം നൽകി. ദൈവത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ കൽപ്പനകളുടെയും കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെ സത്യമായിരുന്നിരിക്കണം.

ദൈവത്തിന്റെ നിയമം കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നൽകപ്പെട്ടു, കാരണം അത് മാറാത്ത അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് (മത്തായി 5:17,18). ദൈവിക പ്രതിച്ഛായയ്ക്കുശേഷം പുരുഷന്മാരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പരിവർത്തനമാണ് രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ മഹത്തായ ലക്ഷ്യം. നിയമം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു; രക്ഷാപദ്ധതി എല്ലാ പുണ്യവും നേടുന്നതിന് ശക്തി നൽകുന്ന കൃപ നൽകുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.