പണം കടം കൊടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചില ബൈബിൾ തത്ത്വങ്ങൾ ഏവ?

Author: BibleAsk Malayalam


പണം കടം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വ്യക്തമായ നിർദേശം നൽകുന്നു. ദരിദ്രരുടെ പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അവരോട് കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. പഴയനിയമത്തിൽ, മോശെ ഇസ്രായേല്യരോട് കരുണ കാണിക്കാനും കടം കൊടുക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു: “നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ നിന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരു ദരിദ്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കഠിനഹൃദയമോ മുറുക്കമോ അരുത്. പാവം സഹോദരൻ. പകരം കൈകൾ തുറന്ന് അവന് ആവശ്യമുള്ളത് സൗജന്യമായി കടം കൊടുക്കുക” (ആവർത്തനം 15:7-8).

കടം കൊടുക്കുന്നയാൾ ദരിദ്രരിൽ നിന്ന് പലിശ ഈടാക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദരിദ്രനായ എന്റെ ജനത്തിന് നിങ്ങൾ പണം കടം കൊടുത്താൽ, ഒരു പണമിടപാടുകാരനെപ്പോലെയാകരുത്; അവനോട് പലിശ വാങ്ങേണ്ടതില്ല” (പുറപ്പാട് 22:25; സങ്കീർത്തനം 15:5). കൂടാതെ, ഓരോ ഏഴ് വർഷത്തിലും കടങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നിർദ്ദേശിച്ചു (ആവർത്തനം 15:1).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, “നിന്നോടു യാചിക്കുന്നവനു കൊടുക്ക; വായിപ്പവാങ്ങുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെ ഒഴിഞ്ഞുകളയരുതു” എന്ന് യേശു നമ്മോട് പറയുന്നു (മത്തായി 5:42). “നിങ്ങളോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ; അവർക്കു നന്മ ചെയ്‌വിൻ; ഒന്നും പകരം ഇച്ഛിക്കാതെ കടം കൊടുപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വളരെ ആകും” (ലൂക്കാ 6:35). അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബും പഠിപ്പിച്ചു: “ഒരു സഹോദരനോ, സഹോദരിയോ നഗ്നരും അഹോവൃത്തിക്കു വക ഇല്ലാത്തവരുമായിരിക്കെ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ അവരോടു: സമാധാനത്തോടെ പോയി തീ കായുകയും വിശപ്പടക്കുകയും ചെയ്‌വിൻ എന്നു പറയുന്നതല്ലാതെ ദേഹരക്ഷെക്കു ആവശ്യമുള്ളതു അവർക്കു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഉപകാരം എന്തു?” (യാക്കോബ് 2:15-16).

കടം കൊടുക്കുന്നയാൾ തന്റെ സമ്പത്ത് നിമിത്തം അഭിമാനിക്കരുത്, കാരണം സമ്പത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നത് ദൈവമാണ് (ആവർത്തനം 8:18) കൂടാതെ ” ദാരിദ്ര്യവും സമ്പത്തും അയയ്ക്കുന്നത് ദൈവമാണ്; അവൻ താഴ്ത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു” (1 സാമുവൽ 2:7). നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ന്യായമായ പലിശ നിരക്കിൽ പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 28:8; മത്തായി 27; സങ്കീർത്തനം 37:21).

ദരിദ്രരെ കടം വാങ്ങാൻ തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത് കടം വാങ്ങുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം കടം വാങ്ങുന്നയാളെ കടം കൊടുക്കുന്നവന്റെ അടിമയാക്കുന്നു (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22:7). അതേസമയം, കടം വാങ്ങുന്നയാൾ കടം വീട്ടാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 37:21). കൂടാതെ, മടിയും ആശ്രിതത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ദരിദ്രർക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നതിൽ കടം കൊടുക്കുന്നയാൾ “വിവേചനാധികാരം” (1 തിമോത്തി 5:8) ഉപയോഗിക്കണം. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, “വേലചെയ്‌വാൻ മനസ്സില്ലാത്തവൻ തിന്നുകയുമരുതു” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 3:10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment