നോഹയുടെ പെട്ടകത്തെ ബൈബിൾ എങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു പെട്ടകം പണിയാൻ ദൈവം നോഹയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു (ഉൽപത്തി 6:14). അത് ഗോഫർ മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് മനുഷ്യനും ധാരാളം മൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണ സംഭരണത്തിനും ആവശ്യമായ കോശങ്ങളായി വിഭജിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ, പെട്ടകം അകത്തും പുറത്തും കീൽ കൊണ്ട് പൊതിയണം.

പെട്ടകത്തിന്റെ കൃത്യമായ അളവുകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം ദൈവം നോഹയ്ക്ക് നൽകി.അതിന്റെ അളവുകൾ കാണിക്കുന്നത് പാത്രത്തിന് അസാധാരണമായ വലിപ്പമുണ്ടെന്ന്. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിൽ മുൻ പരിചയമില്ലാത്ത നോഹയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. 130 മുഴം നീളവും 40 മുഴം വീതിയുമുള്ള ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ കപ്പലാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുരാതന കപ്പൽ. അതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന് ഏകദേശം മൂന്നിരട്ടി നീളമുണ്ടായിരുന്നു.

ഒരു മുഴം 20.6 ഇഞ്ച് (ആവർത്തനം 3:11) എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പെട്ടകത്തിന്റെ നീളം 515 അടിയും വീതി 86 അടിയും ഉയരം 52 അടിയും ആയിരിക്കും പെട്ടകത്തിനു ഉണ്ടായിരുന്നതായി പൊതുവെ അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. കപ്പലിനേക്കാൾ പെട്ടിയുടെ രൂപമാണ്, എന്നാൽ ഈ വീക്ഷണത്തെ തിരുവെഴുത്തുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. കപ്പലിന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിശദാംശങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ, നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ കൃത്യമായ ക്യൂബിക്കൽ ഉള്ളടക്കം അളക്കുന്നത് ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്, അത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ അളവുകളുള്ള ഒരു കപ്പലായിരുന്നു, അതിനുള്ളിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ ഇടവും കപ്പലിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു വർഷത്തെ ഭക്ഷണ വിതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പെട്ടകത്തിന് ഒരു ജാലകം “സോഹാർ” ഉണ്ടായിരുന്നു. “ജാലകം” എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം “വെളിച്ചം”, “വെളിച്ചം തുറhttps://www.google.com/intl/ml/inputtools/ക്കൽ” അല്ലെങ്കിൽ “മേൽക്കൂര” എന്നാണ്. ആർ‌എസ്‌വിയിലെന്നപോലെ “മേൽക്കൂര” എന്ന വിവർത്തനം “വിൻഡോ” എന്ന വിവർത്തനത്തേക്കാൾ ശക്തമായ തെളിവിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. സോഹർ കിളിവാതിൽ തുറക്കുന്നതുവരെ നോഹയ്ക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന വസ്തുത (ഉല്പത്തി 8:6) ഈ അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

ദൈവം തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം 120 വർഷത്തിനുള്ളിൽ (ഉല്പത്തി 6:22) മടികൂടാതെ പ്രവാചകൻ ചെയ്തു എന്ന കുറിപ്പോടെ നോഹയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രബോധന രേഖ അവസാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, നോഹ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും തന്നെയും മൃഗങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment