നോഹയുടെ ജലപ്രളയം സാർവത്രികമോ പ്രാദേശികമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവം ലോകത്തിൽ വലിയ തിന്മ കണ്ടപ്പോൾ, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരു ജലപ്രളയത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. “അതിനാൽ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തു: “ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളയും; മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ഇഴജാതിയെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും തന്നേ; അവയെ ഉണ്ടാക്കുകകൊണ്ടു ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തു” (ഉല്പത്തി 6:7).

ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം, പ്രളയം സാർവത്രികമായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ബൈബിൾ രേഖ നമുക്കുണ്ട്: “വെള്ളം ഭൂമിയിൽ അത്യധികം പൊങ്ങി, ആകാശത്തിൻ കീഴെങ്ങുമുള്ള ഉയർന്ന പർവ്വതങ്ങളൊക്കെയും മൂടിപ്പോയി. പർവ്വതങ്ങൾ മൂടുവാൻ തക്കവണ്ണം വെള്ളം പതിനഞ്ചു മുഴം അവെക്കു മീതെ പൊങ്ങി. പറവകളും കന്നുകാലികളും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും നിലത്തു ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിയുമായി ഭൂചരജഡമൊക്കെയും സകലമനുഷ്യരും ചത്തുപോയി. കരയിലുള്ള സകലത്തിലും മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമുള്ളതൊക്കെയും ചത്തു. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഇഴജാതിയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുമായി ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകലജീവജാലങ്ങളും നശിച്ചുപോയി; അവ ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിച്ചുപോയി; നോഹയും അവനോടുകൂടെ പെട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരും മാത്രം ശേഷിച്ചു” (ഉൽപത്തി 7:19-23).

വെള്ളപ്പൊക്കം മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ താഴ്‌വരയിലെ ഒരു പ്രാദേശിക സംഭവമാണെന്ന വീക്ഷണത്തെ മുകളിലെ വിവരണം വ്യക്തമായി എതിർക്കുന്നു. ജലപ്രളയത്തിന്റെ ഭീമാകാരമായ തീവ്രത വ്യക്തമായ ക്രിയകളാലും ക്രിയാവിശേഷണങ്ങളാലും നന്നായി പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു: ജലം “വർദ്ധിച്ചു” (v. 17), “പ്രബലമായി”, “വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു” (v. 18), “അമിതമായി പ്രബലമായി” (v. 19) , പർവതങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ 15 മുഴം (ഏകദേശം 26 അടി) പോലും “പ്രബലമായി” (വി. 20). വെള്ളം ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ആവരണം ചെയ്തു. പ്രളയത്തിന്റെ സാർവത്രിക വ്യാപ്തി ഇവയേക്കാൾ ശക്തമായ വാക്കുകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ബൈബിളിന് പുറത്ത്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ഫോസിൽ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത തെളിവുകൾ ഉണ്ട്, അത് വെള്ളത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മൈൽ ആഴത്തിൽ ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയാണ് ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ, ഭൂമുഖത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ വംശങ്ങളിലെയും ആളുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന പ്രളയ ഇതിഹാസങ്ങൾ പ്രളയത്തിന്റെ സാർവത്രികത കൂടുതൽ തെളിയിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് പുരാതന ബാബിലോണിയക്കാരിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന് ഉല്പത്തിയുടെ വിവരണവുമായി നിരവധി സാമ്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നിട്ടും യഥാർത്ഥ ബൈബിളിന്റെ കേവലം
തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.