നീതീകരണം കേവലം ഒരു നിയമപരമായ പ്രഖ്യാപനമാണോ അതോ അതൊരു ആന്തരിക പരിവർത്തനമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


“നീതീകരണം”

നീതീകരണം എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിയമപരമായ നിലയുടെ മാറ്റം വരുത്തലാണ്. ഒരു വ്യക്തി വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻകാല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരു തൽക്ഷണ അനുഭവമാണ് “അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളില്ലാതെ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നിഗമനം ചെയ്യുന്നു” (റോമർ 3:28).

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നാൽ പാപികൾക്കുവേണ്ടി അവൻ ചെയ്തതിന് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുക എന്നാണ്. ഒരുവൈമനസ്യവും കൂടാതെ അവനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി കർത്താവിനെ അവന്റെ വാക്കിൽ വിശ്വസിക്കാനും അവനെ പിന്തുടരാനും തയ്യാറായിരിക്കണം. നീതികരണം എന്നത് ദൈവത്താൽ “നൽകപ്പെടുന്നനീതി” എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പര്യായമാണ്.

വിശുദ്ധീകരണം

ദിവസേന ദൈവത്തിനു കീഴടങ്ങുകയും അവന്റെ വചനം അനുസരിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ്. ഇതൊരു ജീവിത കാല പ്രക്രീയ ആകുന്നത്. “എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾക്കായി എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, കാരണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെയും സത്യത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലൂടെയും ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്കായി ആദ്യം മുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:13).

ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനെ അനുദിനം മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ (വചനവും പ്രാർത്ഥനയും പഠിച്ച്) ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുമായി സഹകരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുന്നു (1 തിമോത്തി 4:5). ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ കർത്താവിനെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു വിശ്വാസി കർത്താവിൽ നിന്ന് മനപ്പൂർവ്വം സ്വയം വിച്ഛേദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രക്രിയ അവസാനിക്കുന്നത്.

മഹത്വവൽക്കരണം

അപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി – രക്ഷിക്കപ്പെടും – ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന്. വരുമ്പോൾ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനവും അവന്റെ വല്ലഭത്വത്തോടുകൂടിയ മഹത്വവും വിട്ടകന്നു നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കും (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:10).

ഉപസംഹാരം

അതിനാൽ, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ശരിയായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയും – ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി. ദിവസേന കർത്താവിനോടൊപ്പം നടക്കുന്നതിനാൽ, “ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു” എന്ന് അവൻ തന്റെ ജീവൻ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, “ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു” എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അവൻ ശാശ്വതമായ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് എത്തുമ്പോൾ “അയാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും”.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment