നീതിമാൻ അന്ത്യകാല കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോകാതിരിക്കുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: നീതിമാൻ അന്ത്യകാല കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോകില്ലെന്ന് വെളിപ്പാട് 3:10 തെളിയിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം:

“സഹിഷ്ണതയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്തു ഞാനും നിന്നെ കാക്കും”(വെളിപാട് 3:10).

ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പല പ്രവചന വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ വാക്കുകളെ ഒരു കടത്തികൊണ്ടുപോകലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു, അന്തിമ മഹാകഷ്ടത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളെ പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. വെളിപ്പാട് 2, 3 അധ്യായങ്ങളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏഴ് സഭകളിൽ ആറാമത്തേത് “ഫിലാഡൽഫിയയിലെ സഭ” (വെളിപാട് 3:7) യോട് യേശു ഈ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു. ഏതാണ്ട് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏഷ്യാ മൈനറിൽ നിലനിന്നിരുന്നു, എന്നാൽ മിക്ക പണ്ഡിതന്മാരും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ, ആ “ഏഴ് സഭകൾ ” ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മഹത്തായ അന്തിമ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് ഏഴാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സഭയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം.

വെളിപാട് 3:10 ൽ ഒരു എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. “വചനം പാലിച്ച” ഫിലാഡൽഫിയ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ വിചാരണയുടെ നാഴികയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് അത് ലളിതമായി പറയുന്നു. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ, ഏഴാം സഭ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു, “ആ കാലത്തു നിന്റെ സ്വജാതിക്കാർക്കു തുണനില്ക്കുന്ന മഹാപ്രഭുവായ മീഖായേൽ എഴുന്നേല്ക്കും; ഒരു ജാതി ഉണ്ടായതുമുതൽ ഈ കാലംവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടകാലം ഉണ്ടാകും; അന്നു നിന്റെ ജനം, പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിക്കാണുന്ന ഏവനും തന്നേ, രക്ഷ പ്രാപിക്കും” (ദാനിയേൽ 12:1). ഈ വാക്യം അടിസ്ഥാനപരമായി പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിമാന്മാർ കഷ്ടതയുടെ കാലഘട്ടം സഹിക്കുമെന്നാണ്, എന്നാൽ അത് അവരെ സ്പർശിക്കില്ല എന്നല്ല; പിന്നെയോ അവരെ രക്ഷിക്കും.

തന്റെ മടങ്ങിവരവിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ലോകത്തിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു കഷ്ടകാലം വരുമെന്നും അത് ഈ ലോകചരിത്രത്തിലെ മറ്റേതൊരു തീവ്രതയായിരിക്കുമെന്നും യേശു പറഞ്ഞു. ( ലോകാരംഭംമുതൽ ഇന്നുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി മേൽ സംഭവിക്കാത്തതും ആയ വലിയ കഷ്ടം അന്നു ഉണ്ടാകും. 22ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല; വൃതന്മാർ നിമിത്തമോ ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങും”
(മത്തായി 24:21, 22). കൂടാതെ, ദൈവത്തിന്റെ അവസാന കാലത്തെ ആളുകൾ “മഹോപദ്രവത്തിൽനിന്നു പുറത്തു വന്ന് തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ കഴുകി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് വെളിപ്പാടിൽ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നു. (വെളിപാട് 7:14). അവർ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയില്ല , മറിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ സഹിച്ചു ഉറച്ചുനിന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അന്തിമ കഷ്ടതയെ അതിജീവിക്കും എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത. യേശു തന്റെ വിശ്വസ്തരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ഉറപ്പുനൽകുന്നു, “ഇതാ, ലോകാവസാനം വരെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്” (മത്തായി 28:20). യേശു തന്റെ മക്കളോടൊപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണ് അവർക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ കഴിയുക? (റോമർ 8:31).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അന്തിമ കഷ്ടതയെ അതിജീവിക്കും എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത. യേശു തന്റെ വിശ്വസ്തരായ കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, “ഇതാ, ലോകാവസാനം വരെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്” (മത്തായി 28:20). യേശു തന്റെ മക്കളോടൊപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണ് അവർക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ കഴിയുക? (റോമർ 8:31).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.