നീതികരണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

BibleAsk Malayalam

Available in:

ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവവുമായി ശരിയായ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവൃത്തിയെ നീതീകരണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, ലംഘനത്തിന് കുറ്റക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം കുറ്റം മായ്ച്ചുകളയുകയും അവനെ നീതിമാനായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗീയ കോടതിയിലെ കുറ്റവാളിയായ വിശ്വാസിക്കെതിരായ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ അസാധുവാക്കുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന്, അവന്റെ മുൻകാല പാപങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ ക്രിസ്തുമൂലം അവൻ നീതിമാനായി കണക്കാക്കുന്നു (റോമർ 3:28; 4:25; 5:1). നീതീകരിക്കപ്പെട്ട പദം പുതിയ നിയമത്തിൽ 39 തവണയും അതിൽ 27 എണ്ണം പൗലോസിന്റെ രചനകളിലുമാണ്.

ന്യായീകരണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ

ഒന്നാമതായി, ദൈവം പാപിയുടെ പേരിൽ പാപം ചുമത്തുന്നില്ല. അതായത്, കർത്താവ് അവനെതിരെ പാപം ചുമത്തുന്നില്ല. ഇത് മുൻകാല പാപങ്ങളുടെ പൊറുക്കലാണ്. “വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുമൂലം നമുക്കു ദൈവത്തോടു സമാധാനം ഉണ്ടു ” (റോമർ 5:1). രണ്ടാമതായി, ദൈവം പാപിയുടെ മേൽ നീതി ചുമത്തുന്നു. “അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, അത് അവനു നീതിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു…” (റോമർ 4: 3, 5, 6, 9, 11, 22).

നീതികരണത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേത് മാത്രം ഊന്നിപ്പറയുകയും നീതികരണത്തെ മാപ്പുകൊടുക്കലും ക്ഷമിച്ചുകൊടുക്കലും മാത്രമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ശക്തിയിൽ ചിലത് അപഹരിച്ചേക്കാം. കർത്താവ് പാപിയോട് ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയെ അവനിൽ കണക്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദൈവം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ ഒരു മകനായി കണക്കാക്കുന്നു

ദൈവം കേവലം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്ഷമിച്ചുകൊടുക്കുകമാത്രമല്ല, അവനുമായുള്ള ബന്ധം പുതുക്കുന്നതിലാണ് താൽപര്യം. നീതികരണത്തെ കേവലം ഷമിച്ചുകൊടുക്കുന്നതായി വീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞകാലത്തെപ്പറ്റി വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ്. പാപിക്കു ക്ഷമിച്ചുകിട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല, അവനെ വിശുദ്ധി ധരിപ്പിക്കാനും കർത്താവ് തയ്യാറാണെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവന്റെ ഭൂതകാലം അവനെതിരെ കുറ്റപെടുത്തില്ല . നീതികരണത്തിന്റെ നിമിഷം മുതൽ, അവൻ ഒരു സുഹൃത്തും മകനുമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

“കാണ്മിൻ, നാം ദൈവമക്കൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവു നമുക്കു എത്ര വലിയ സ്നേഹം നല്കിയിരിക്കുന്നു; അങ്ങനെ തന്നേ നാം ആകുന്നു. ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായ്കകൊണ്ടു നമ്മെയും അറിയുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരേ, നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ആകുന്നു. നാം ഇന്നതു ആകും എന്നു ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല. അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കുംപോലെ തന്നേ കാണുന്നതാകകൊണ്ടു അവനോടു സദൃശന്മാർ ആകും എന്നു നാം അറിയുന്നു.” (1 യോഹന്നാൻ 3:1,2).

നീതീകരണം വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് തുടരുന്നു

അപ്പോൾ, കർത്താവ് പാപിക്ക് പുതിയതും ഉൻമേഷമുള്ളതുമായ ഒരു തുടക്കം നൽകുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ, പാപിയുമായുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ഐക്യപ്പെടലിനു അവൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള ഈ അറിവ് ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പാപിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, നീതീകരണത്തിൽ അവനു നൽകപ്പെട്ട പാപരഹിതമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം ഇനി മുതൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അവനു നൽകപ്പെടുമെന്ന് അവനറിയാം.

വിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഒരുവന്റെ പാപസ്വഭാവത്തെ യേശുവിനെപ്പോലെ പാപരഹിതവും വിശുദ്ധവുമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റുക (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:13, 14). അതിനാൽ, നീതീകരണം പ്രധാനമായും ഭൂതകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അത് ശോഭനമായ ഭാവിയുടെ തുടക്കമാണ്. ഇത് ശത്രുതയുടെയും കലാപത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മാത്രമല്ല, അതിലും പ്രധാനമായി, വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയുടെയും ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 26:18).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x