നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നതിന്റെ ദൈവിക പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ ചുണ്ടുകളിൽ ഒരു കാവൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും നിശബ്ദതയുടെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 12:13, 14, 22, 23; മുതലായവ). അതിൽ വിജയിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാണ്. ഇതിലേക്കായി ഇയ്യോബ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, “നിങ്ങൾ അശേഷം മിണ്ടാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാം; അതു നിങ്ങൾക്കു ജ്ഞാനമായിരിക്കും” (ഇയ്യോബ് 13:5).

നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുന്നതിൽ തീർച്ചയായും പുണ്യമുണ്ട്. നാവ് ഒരു ചെറിയ അവയവമാണെങ്കിലും, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, നല്ലതും ചീത്തയുമായ വലിയ ശക്തിയുണ്ട്. “നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ തന്റെ നാവിന്നു കടിഞ്ഞാണിടാതെ തന്റെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടു താൻ ഭക്തൻ എന്നു നിരൂപിച്ചാൽ അവന്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥം അത്രേ ” (യാക്കോബ് 1:26).

“തന്റെ വായും നാവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവൻ തന്റെ പ്രാണനെ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 21:23) എന്ന ജ്ഞാനപൂർവകമായ ഈ ഉദ്‌ബോധനം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെയധികം വേദന ഒഴിവാക്കാനാകും. തിടുക്കമുള്ള വാക്കുകൾ അതിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് ഒരു കെണിയാണ് “വാക്കിൽ ബദ്ധപ്പാടുള്ള മനുഷ്യനെ നീ കാണുന്നുവോ?
അവനെക്കാൾ മൂഢനെക്കുറിച്ചു അധികം പ്രത്യാശയുണ്ടു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 29:20).

അനേകം വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാവ് ആളുകളെ പല പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കും നയിക്കാനുള്ള അപകടത്തിലാണ്. “വാക്കു പെരുകിയാൽ ലംഘനം ഇല്ലാതിരിക്കയില്ല; അധരങ്ങളെ അടക്കുന്നവനോ ബുദ്ധിമാൻ” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 10:19). അതിനാൽ, ഒരു “വിവേകമുള്ള മനുഷ്യൻ മൗനം പാലിക്കുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 11:12).

നിശബ്ദതയും വിവേകവും പലപ്പോഴും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു വിഡ്ഢിക്ക് നാവ് പിടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജ്ഞാനി എന്ന ഖ്യാതി ലഭിക്കും. എന്നാൽ സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തെ സംശയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ബുദ്ധിയെ വളരെയധികം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. “മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഭോഷനെപ്പോലും ജ്ഞാനിയായും അധരം അടെച്ചുകൊണ്ടാൽ വിവേകിയായും എണ്ണും” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 17:28).

സ്വയം ഉയർത്താൻ ആളുകൾ അവരുടെ നാവുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് “നീ നിഗളിച്ചു ഭോഷത്വം പ്രവർത്തിക്കയോ ദോഷം നിരൂപിക്കയോ ചെയ്തുപോയെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടു വായ് പൊത്തിക്കൊൾക” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 30:32) കാരണം മഹത്വം ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ്.

ചിലപ്പോൾ, ആളുകൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും, കാരണം “നിശബ്ദത പാലിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒരു സമയമുണ്ട്” (സഭാപ്രസംഗി 3:7). എന്നാൽ അപ്പോഴും, അവർ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ സമയമെടുക്കണം “എന്റെ പ്രിയ സഹോദരീസഹോദരന്മാരേ, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക: എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ തിടുക്കം കാണിക്കുകയും സംസാരിക്കാൻ താമസിക്കുകയും വേണം” (യാക്കോബ് 1:19).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment