നിങ്ങൾ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും?

Author: BibleAsk Malayalam


മരണം ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പാപത്തിനു ശേഷം ആളുകൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി (റോമർ 5:12) ഈ ഭയം അവരെ പിടികൂടി. എന്നാൽ ഈ ഭയാനകമായ ഭയത്തെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നതിന്റെ സുവാർത്ത അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നൽകുന്നു, “അന്നുമുതൽ മക്കൾ മാംസത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്നു, അവനും അതുപോലെതന്നെ അതിൽ പങ്കുചേർന്നു, മരണത്തിലൂടെ അവൻ ശക്തിയില്ലാത്തവനാക്കട്ടെ. മരണം, അതായത് പിശാച്; മരണഭയത്താൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടിമത്തത്തിന് വിധേയരായവരെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യും” (എബ്രായർ 2:14-15).

ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ക്രിസ്തു മരണത്തെ കീഴടക്കി. ക്രിസ്തു തന്നെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നു മാത്രമല്ല, “ശവക്കുഴികൾ തുറക്കപ്പെട്ടു; അവന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനുശേഷം, ഉറങ്ങിപ്പോയ വിശുദ്ധരുടെ അനേകം ശരീരങ്ങൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ശവക്കുഴികളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുകയും ചെയ്തു” (മത്തായി 27:52, 53). ക്രിസ്തു, മരണത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, അതിനെ കീഴടക്കി, മരണത്തിന്റെ ചില തടവുകാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പുറത്തു വന്നു, “വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗ്ഗം വെപ്പിച്ചു ക്രൂശിൽ അവരുടെമേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി” (കൊലോസ്യർ 2:15).

തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മരണഭയത്തിനെതിരായ ഇതേ വിജയം യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇനിമുതൽ, വിശ്വാസികൾക്ക് മരണം ഒരു ഉറക്കം മാത്രമാണ്. പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ദൈവം അവരെ വിളിക്കുന്നതുവരെ അവർ സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിക്കുന്നു. പലർക്കും അത് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു നിദ്രയായിരിക്കും (വെളിപാട് 14:13). ക്രിസ്തു “മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കി” (2 തിമോത്തി 1:10). എന്തെന്നാൽ, “നരകത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും താക്കോലുകൾ” അവനുണ്ട് (വെളിപാട് 1:18; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-57).

ഇക്കാരണത്താൽ, യേശു തന്റെ മക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു, “നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്; ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നിലും വിശ്വസിക്കുക. “നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുതു; ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ. 2എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടു; ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. 3ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു പിന്നെയും വന്നു നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. തോമാസ് അവനോടു: കർത്താവേ, നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; പിന്നെ വഴി എങ്ങനെ അറിയും എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു അവനോടു: ഞാൻ തന്നേ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 14:1-6).

ക്രിസ്തുവിന്റെ വാഗ്ദത്തം നിമിത്തം, മരണത്തെ ഭയപ്പെടാൻ നമുക്ക് ഒരു കാരണവുമില്ല. അവനോടൊപ്പം നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ട്. പൗലോസ് തന്റെ മരണത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു: “എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാണ്” (ഫിലിപ്പിയർ 1:21-23). ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മരണത്താൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ ഒന്നും തന്നെയില്ല, എന്നാൽ അവന് ഒരുപാട് നേടാനുണ്ട്. അവൻ പ്രലോഭനവും വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും നഷ്ടപ്പെടുകയും പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിത്യത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment