നിങ്ങൾ ‘ജീസ്’ അല്ലെങ്കിൽ ‘OMG’ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വെറുതെ എടുക്കുകയാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഇന്ന് പല പദങ്ങളും അവ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ജീസ് എന്ന വാക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരമാണ്. കൂടാതെ, OMG എന്ന ചുരുക്കെഴുത്ത് “ഓ മൈ ഗോഡ്!” “ഗോഷ്” എന്ന പദം “ദൈവം” എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് പരിഷ്കരിച്ചതാണ്. ഈ ചുരുക്കെഴുത്തുകളോ പദങ്ങളോ അവയുടെ അർത്ഥം അറിയാതെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ഭാഷയുടെ ഭാഗമാകരുത്.

ദൈവത്തിന്റെ നാമം വ്യർത്ഥമായി പറയുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാണ്: “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമം വൃഥാ എടുക്കരുത്, കാരണം തന്റെ നാമം വൃഥാ എടുക്കുന്നവനെ കർത്താവ് കുറ്റക്കാരനാക്കുകയില്ല” (പുറപ്പാട് 20:7 ). മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾ അത്തരം പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അവർ എന്തായാലും വിശുദ്ധമോ സത്യമോ ആയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്.

മൂന്നാം കൽപ്പനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഭക്തി പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 111:9; സഭാപ്രസംഗി 5:1, 2). സത്യദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അവനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, അവന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിന്റെ അശ്രദ്ധയോ ആദരവ്ഇല്ലായ്മയോ അനാവശ്യമോ ആയ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കും. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് അനാരോഗ്യകരമായ സംസാരം പുറപ്പെടരുത്, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആത്മികവർദ്ധനെക്കായി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് മാത്രം, അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും” (എഫെസ്യർ 4:29).

ക്രിസ്ത്യാനികൾ അസഭ്യമായ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് പോരാ. അവന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി, “വാക്കിനാലോ ക്രിയയാലോ എന്തു ചെയ്താലും സകലവും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തും അവൻമുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം പറഞ്ഞുംകൊണ്ടിരിപ്പിൻ” (കൊലോസ്യർ 3:17).

അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ വിശുദ്ധീകരിക്കാത്ത നാവായി ചിത്രീകരിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു: “അതിനാൽ നാം കർത്താവും പിതാവുമായവനെ സ്തുതിക്കുന്നു; ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഉണ്ടായ മനുഷ്യരെ അതിനാൽ ശപിക്കുന്നു. ഒരു വായിൽനിന്നു തന്നേ സ്തോത്രവും ശാപവും പുറപ്പെടുന്നു. സഹോദരന്മാരേ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതു യോഗ്യമല്ല. ഉറവിന്റെ ഒരേ ദ്വാരത്തിൽനിന്നു മധുരവും കൈപ്പുമുള്ള വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു വരുമോ?സഹോദരന്മാരേ, അത്തിവൃക്ഷം ഒലിവുപഴവും മുന്തിരിവള്ളി അത്തിപ്പഴവും കായിക്കുമോ? ഉപ്പുറവിൽനിന്നു മധുരമുള്ള വെള്ളം പുറപ്പെടുകയുമില്ല” (യാക്കോബ് 3:9-12).

അവസാനമായി, അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് നമ്മോട് പറയുന്നു, “എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും നല്ല ദിനങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ നാവിനെ തിന്മയിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണം” അല്ലെങ്കിൽ അപ്രസക്തമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം (1 പത്രോസ് 3:10). “തന്റെ നാവ് അടക്കിനിർത്താൻ” ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 141:3-ൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം, “കർത്താവേ, എന്റെ വായ്‌ക്ക് ഒരു കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തേണമേ; എന്റെ അധരങ്ങളുടെ വാതിൽ കാവൽ നിൽക്കുക.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment