നിങ്ങൾ ഏഴാം ദിവസം ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കുന്നത് അത് മോശെക്ക് മുമ്പുള്ള ദിവസമായതിനാൽ, പരിച്ഛേദനയുടെ കാര്യമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത്

ഏഴാം ദിവസം ശബത്ത് ആചരിക്കുന്നത് കാരണം:

 • സൃഷ്ടിയിൽ ഏഴാം ദിവസത്തിന്റെ വിശുദ്ധി ദൈവം സ്ഥാപിച്ചു (ഉല്പത്തി 2:2, 3)
 • ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമത്തിലെ പത്തു കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാണിത് (പുറപ്പാട് 20:8-11)
 • പാപം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമം നിലനിന്നിരുന്നു.
 • “നിയമമില്ലാത്തിടത്ത് അതിക്രമം [അല്ലെങ്കിൽ പാപം] ഇല്ല” (റോമർ 4:15).
 • ദൈവം തന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് ഈ നിയമം രണ്ടു പ്രാവശ്യം എഴുതി
  (പുറപ്പാട് 31:18).
 • അവസാനം എല്ലാവരും ഈ നിയമത്താൽ വിധിക്കപ്പെടും (യാക്കോബ് 2:10-
  12).

പരിച്ഛേദനം

ശാശ്വതമായ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പരിച്ഛേദന യഹൂദരുടെ ദേശീയ ആചാരങ്ങളുടെയും കുരിശിൽ തറച്ച മൊസൈക നിയമത്തിന്റെയും ഭാഗമായിരുന്നു. പൗലോസ് എഴുതി, “നമുക്ക് എതിരായതും നമുക്ക് വിരുദ്ധവുമായ നിയമങ്ങളുടെ കൈയക്ഷരം ദൈവം തുടച്ചുനീക്കി. അവൻ അതിനെ ക്രൂശിൽ തറച്ചു വഴിയിൽ നിന്നു എടുത്തു” (കൊലോസ്യർ 2:14, എഫെസ്യർ 2:15).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, മോശൈക നിയമമോ പരിച്ഛേദനയോ പാലിക്കാൻ ദൈവം വിജാതീയരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പൗലോസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, “പരിച്ഛേദനയിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നോ? അവൻ അഗ്രചർമ്മിയാകാതിരിക്കട്ടെ. പരിച്ഛേദന ചെയ്യപ്പെടാതെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നോ? അവൻ പരിച്ഛേദന ചെയ്യരുത്. പരിച്ഛേദന ഒന്നുമല്ല, അഗ്രചർമ്മവും ഒന്നുമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം” (1 കൊരിന്ത്യർ 7:18, 19).

യഹൂദരുടെ പരിച്ഛേദനയുടെ അനുഷ്ഠാനമോ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതോ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവവുമായുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കില്ല. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലാതെ ബാഹ്യമായ ചടങ്ങുകൾക്കും ആചരണങ്ങൾക്കും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു (ഗലാത്യർ 5:6; 6:15). ദൈവത്തിന്റെ നവജാത ശിശുവിനെ അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് കാൽവരിയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാരത്തോടുള്ള അവന്റെ വിശ്വാസത്താലാണ് (യോഹന്നാൻ 3:16; റോമർ 4:5; എഫെസ്യർ 2:8, 9) .

കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തെ അളക്കുന്നത് അവന്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് (സഭാപ്രസംഗി 12:13; യോഹന്നാൻ. 14:15, 21, 23; 15:10; 1 യോഹന്നാൻ. 2. :4–6). പരിച്ഛേദന ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കഴിയും.

കുരിശിൽ നിന്ന് ഏത് നിയമമാണ് നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടത്?

മോശയുടെ നിയമം

“മോശയുടെ നിയമം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു (ലൂക്കാ 2:22).

 • “നിയമം … ഓർഡിനൻസുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു” (എഫെസ്യർ 2:15) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു.
 • ഒരു പുസ്തകത്തിൽ മോശ എഴുതിയത് (2 ദിനവൃത്താന്തം 35:12).
 • പെട്ടകത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു (ആവർത്തനം 31:26).
 • കുരിശിൽ അവസാനിച്ചു (എഫെസ്യർ 2:15).
 • പാപം നിമിത്തം ചേർത്തു (ഗലാത്യർ 3:19).
 • നമുക്ക് വിരുദ്ധമായി, നമുക്ക് എതിരായി (കൊലോസ്യർ 2:14).
 • ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല (കൊലോസ്യർ 2:14-16).
 • കാർനാൽ (എബ്രായർ 7:16).

ദൈവത്തിന്റെ നിയമം

 • “കർത്താവിന്റെ നിയമം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു (യെശയ്യാവ് 5:24).
 • പത്തു കൽപ്പനകൾ – “രാജകീയ നിയമം” (യാക്കോബ് 2:8).
 • ദൈവം കല്ലിൽ എഴുതിയത് (പുറപ്പാട് 31:18; 32:16).
 • പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചു (പുറപ്പാട് 40:20).
 • എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും (ലൂക്കാ 16:17).
 • പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു (റോമർ 7:7; 3:20).
 • ദുഃഖകരമല്ല (1 യോഹന്നാൻ 5:3).
 • എല്ലാവരെയും വിധിക്കുന്നു (യാക്കോബ് 2:10-12).
 • ആത്മീയ (റോമർ 7:14).
 • തികഞ്ഞത് (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 19:7).

അതിനാൽ, മോശൈക നിയമത്തിന്റെ പരിച്ഛേദന പഴയനിയമത്തിലെ ഒരു താൽക്കാലിക, ആചാരപരമായ നിയമമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമത്തിന്റെ ശബ്ബത്ത് കൽപ്പന നിലനിൽക്കുന്നു (എബ്രായർ 4) കൂടാതെ “എന്നേക്കും നിലകൊള്ളുന്നു” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 111:8).

ശബ്ബത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ബൈബിൾ പാഠങ്ങളുടെ (പാഠങ്ങൾ 91-102) പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment