നിക്കോദേമോസിനെക്കൂടാതെ, ഒടുവിൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായി പരസ്യമായി പുറത്തുവന്ന വ്യക്തിയാണോ അരിമത്തിയയിലെ ജോസഫ്?

Author: BibleAsk Malayalam


അതെ, യേശുവിന്റെ മരണശേഷം അവന്റെ ശിഷ്യനായി പരസ്യമായി പുറത്തുവന്ന നിക്കോദേമോസിന് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അരിമത്തിയയിലെ ജോസഫ്. രക്ഷകനെ ബഹുമാനിക്കാൻ സ്വന്തം വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ധനികനായ ഒരു വ്യക്തിയായി അരിമത്തിയയിലെ ജോസഫിനെ മത്തായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു: “സന്ധ്യയായപ്പോൾ അരിമഥ്യക്കാരനായ യോസേഫ് എന്ന ധനവാൻ താനും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കയാൽ വന്നു, അവൻ കർത്താവിനെ അടക്കം ചെയ്തു. സ്വന്തം കല്ലറയിൽ. യേശുവിനെ അവന്റെ സ്വന്തം ശവകുടീരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതുപോലെ” (മത്തായി 27:57).

“ദൈവരാജ്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന” (മർക്കോസ് 15:43) സൻഹെദ്രിൻ അംഗമായിരുന്നു ജോസഫ് എന്ന് മർക്കോസ് എഴുതുന്നു. ജോസഫ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിനുശേഷം, അവൻ പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനെ ശരിയായി സംസ്കരിക്കാൻ രക്ഷകന്റെ ശരീരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനുള്ള അനുവാദം പീലാത്തോസ് ജോസഫിന് നൽകി. യോസേഫ് രക്ഷകനെ ലിനൻ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ്, അവനെ കല്ലറയിൽ കിടത്തി, കല്ലറയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഒരു വലിയ കൊത്തുപണിയുള്ള കല്ല് മുദ്രവെച്ചു (മർക്കോസ് 15:42-47).

സൻഹെഡ്രിൻ നേതാക്കളുടെ (ലൂക്കാ 23:50, 51) “ആലോചനയ്ക്കും പ്രവൃത്തിക്കും സമ്മതം നൽകാത്ത” ജോസഫ് “നല്ല മനുഷ്യനും നീതിമാനും” ആണെന്ന് ലൂക്കോസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്യുകയും ദൈവദൂഷണ കുറ്റം ചുമത്തുകയും ചെയ്ത സൻഹെഡ്രിൻ രഹസ്യ രാത്രി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജോസഫിനോടും നിക്കോദേമോസിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇത് മഹാപുരോഹിതൻ ബോധപൂർവം നടത്തിയതാണ്. യേശുവിനെ അപലപിക്കാനുള്ള വോട്ട് ഏകകണ്ഠമായിരുന്നു (മർക്കോസ് 14:64). വിശ്വസ്‌തരായ ഈ രണ്ട് അനുയായികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അവർ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്‌തതുപോലെ വിധിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുമായിരുന്നു: “അവരിൽ ഒരുത്തനായി, മുമ്പെ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്ന നിക്കൊദേമൊസ് അവരോടു: ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാമൊഴി ആദ്യം കേട്ടു, അവൻ ചെയ്യുന്നതു ഇന്നതു എന്നു അറിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ നമ്മുടെ ന്യായപ്രമാണം അവനെ വിധിക്കുന്നുവോ എന്നു പറഞ്ഞു” (യോഹന്നാൻ 7:50, 51).

യോസേഫ് “യഹൂദന്മാരെ ഭയന്ന് രഹസ്യമായി യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു” (യോഹന്നാൻ 19:38) എന്ന് യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിക്കോദേമോസ് (യോഹന്നാൻ 3:1; 7:50) യേശുവിനെ സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ജോസഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു (അദ്ധ്യായം 19:39). യേശുവിന്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ജോസഫും നിക്കോദേമോസും ധൈര്യപൂർവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അരിമാത്യയിലെ ജോസഫിന്റെ യേശുവിനെ സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ, മിശിഹാ “അവന്റെ മരണത്തിൽ സമ്പന്നരോടൊപ്പം” അവന്റെ ശവക്കുഴി ആക്കും എന്ന യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം (അദ്ധ്യായം 53:9) നിറവേറ്റി.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment