നായ്ക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നായ്ക്കൾ സ്വർഗ്ഗത്തിന് പുറത്തായിരിക്കുമോ?

“അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർക്ക് ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വാതിലിലൂടെ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പുറത്ത് നായ്ക്കളും മന്ത്രവാദികളും ലൈംഗിക അധാർമികരും കൊലപാതകികളും വിഗ്രഹാരാധകരും നുണയെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും ഉണ്ട്.

വെളിപ്പാടു 22:14, 15

പുരാതന കിഴക്കൻ ദേശങ്ങളിൽ നായ്ക്കൾ കൂടുതലും യജമാനന്മാരില്ലാതെ, തെരുവുകളിലും വയലുകളിലും അലഞ്ഞുനടന്നു. ലേവ്യ നിയമത്തിൽ അവർ അശുദ്ധരായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു (ലേവ്യപുസ്തകം 11:2-7), ഒരാളെ നായ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവഹേളനത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് (1 സാമുവൽ 17:43; 2 രാജാക്കന്മാർ 8:13). യഹൂദന്മാർക്ക്, ദുഷ്ടരായ വിജാതീയരെ നായ്ക്കളെപ്പോലെ അശുദ്ധരായി കണക്കാക്കി (മത്തായി 7:6; 15:26).

അങ്ങനെ, “നായ” എന്ന വാക്ക് ഒരു നികൃഷ്ടനും ലജ്ജയില്ലാത്തവനുമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതീകമായി ഉപയോഗിച്ചു. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, “നായ്ക്കളെ സൂക്ഷിക്കുക, ദുഷ്ട വേലക്കാരെ സൂക്ഷിക്കുക, അംഗഭംഗം വരുത്തുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കുക” (ഫിലിപ്പിയർ 3:2). ഈ വാക്യത്തിൽ, പൗലോസ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, “നായ്ക്കളെ നോക്കുക.” കൃത്യമായ ഈ ലേഖനം ഒരു നിശ്ചിത കൂട്ടം ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ജൂതവാദികളുടെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തെയാണ് പൗലോസ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറഞ്ഞു, “ഒരുവൻ തർക്കത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു, ആത്മാർത്ഥമായിട്ടല്ല, എന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ കഷ്ടത കൂട്ടുമെന്ന് കരുതി:” (ഫിലിപ്പിയർ 1:16 kjv english).

സ്വർഗത്തിൽ മൃഗങ്ങളും തീർച്ചയായും ആസ്വദിക്കാൻ നായ്ക്കളും ഉണ്ടാകും. ആദ്യത്തെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ, ദൈവം ആദാമിന് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും വിലമതിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും നൽകി (ഉല്പത്തി 1:28). അതുപോലെ, പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ, ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തിന് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും വീണ്ടും നൽകും (യെശയ്യാവ് 11: 6-9).

വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ പൂർണമായ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും, അതിൽ മൃഗങ്ങളുടെ സ്നേഹനിർഭരമായ സഹവാസം ഉൾപ്പെടുന്നു. “ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 2:9) എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.