നാദാബിന്റെയും അബിഹുവിന്റെയും പാപം എന്തായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നാദാബും അബിഹൂവും അഹരോന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരായിരുന്നു – മോശെയുടെ സഹോദരൻ. അവർ ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുകയും നിരവധി പദവികൾ നേടുകയും ചെയ്തു. അവർ വിശുദ്ധ പർവതത്തിൽ സർവ്വശക്തന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും മോശെയുടെയും അഹരോന്റെയും നേതൃത്വത്താൽ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും, ഈ അനുഭവങ്ങളാൽ അവർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല, ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങിയില്ല.

അവർ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കേണ്ട ദിവസത്തിനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ,

അവർ തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ സഹായിക്കുകയും ഇരകളുടെ രക്തം അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്തു (ലേവ്യ. 9:9). അതിനായ് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു, കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ സുശ്രുക്ഷയുടെ പവിത്രതയെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള സമയം വന്നപ്പോൾ, തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ “അവരോടു കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു” അവർ ചെയ്തു.

രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു വിചിത്രമായ തീ കൊണ്ടുവന്നു (ലേവ്യപുസ്തകം 10:1) അത് ദൈവം തന്നെ കത്തിച്ച ഹോമയാഗപീഠത്തിൽ നിന്നല്ല (ലേവ്യപുസ്തകം 16:12,13). ഇത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ അനുസരണക്കേടാണ്, അത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒഴികഴിവില്ല. “അങ്ങനെ യഹോവയുടെ അടുക്കൽനിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു, അവർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ മരിച്ചു” (വാക്യം 2)

സായാഹ്ന ബലി സമയത്ത്, ആളുകൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നപ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നടന്നു. ദൈവം നാദാബിനെയും അബിഹുവിനെയും അടിച്ചു, അവർ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു. മോശയുടെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടു. പുറപ്പാട് 19:22 അത് പ്രസ്താവിച്ചു, “പുരോഹിതന്മാർ … തങ്ങളെത്തന്നേ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ, കർത്താവ് അവരുടെമേൽ വരാതിരിക്കട്ടെ.” വിനയവും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിലും സഹോദരങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു.

ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ബാലിന്റെ യാഗ പീഠം പണിയുമ്പോൾ അഹരോൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ അനുവദനീയമായ സ്വഭാവമാണ് മകന്റെ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ മൂലകാരണം. കർത്താവ് അവനോട് ക്ഷമിച്ചെങ്കിലും, അവന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലം അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രകടമായി. നാദയുടെയും അബിഹുവിന്റെയും മരണശേഷം, അഹരോനും അവന്റെ ശേഷിച്ച പുത്രന്മാരും അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറുകയോ അലങ്കോലമായ രൂപം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു, ഇത് അവരുടെ സങ്കടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ആചാരമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ന്യായമായ ന്യായവിധിയിൽ അവർ അനിഷ്ടം കാണിക്കരുത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.