നാം മാലാഖമാരെ ആരാധിക്കണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മാലാഖമാരുടെ ആരാധന ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് മാലാഖ ആരാധന. അതിന്റെ വക്താക്കൾ ദൂതന്മാരെ ദൈവത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ഉദ്ഭവങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു. മനുഷ്യശരീരം തീർത്തും മൂല്യഹീനമാണെന്നും ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലെന്നും അതിനാൽ ഇടനിലക്കാരെ ആവശ്യമാണെന്നും ഇത്തരക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാലാഖമാർ മനുഷ്യനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്നും ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തോട്  കൂട്ടിച്ചേർത്തവരാണെന്നും  ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ദൂതന്മാർ അതുല്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളും അതിശയകരമായ കഴിവുകളും ഉള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിലും, നാം ഒരിക്കലും അവരെ ആരാധിക്കരുതെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. “താഴ്മയിലും ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലും രസിച്ചു സ്വന്തദർശനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കയും തന്റെ ജഡമനസ്സിനാൽ വെറുതെ ചീർക്കയും തലയെ മുറുകെ പിടിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരും നിങ്ങളെ വിരുതു തെറ്റിക്കരുതു” (കൊലോസ്യർ 2:18). മാലാഖമാർ ദൈവിക ക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, പക്ഷേ അവർ ദൈവികമല്ല. പിതാവായ ദൈവം, പുത്രനായ ദൈവം, ആത്മാവ് എന്നിവ ശാശ്വതമാണെങ്കിലും, ദൂതന്മാർക്ക് ഒരു തുടക്കമുണ്ട് (കൊലോസ്യർ 1:16). നല്ല മാലാഖമാർ നിത്യതയിലുടനീളം ജീവിക്കും, എന്നാൽ ദുഷ്ട മാലാഖമാർക്ക് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഒരു നിശ്ചിത അന്ത്യമുണ്ട്.

വീണുപോയ ദൂതനായ സാത്താൻ ക്രിസ്തുവിനെ മരുഭൂമിയിൽ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ആരാധന ആവശ്യപ്പെട്ടു. രക്ഷകനായ യേശു  സാത്താനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കൂ എങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ സാത്താൻ യേശുവിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. യേശു പിശാചിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും സാത്താനോട്  കൽപ്പിച്ചു: “യേശു അവനോടു: സാത്താനേ, എന്നെ വിട്ടുപോ; “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ചു അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവു എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു’ (മത്തായി 4:10) എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

പത്ത് കൽപ്പനകൾ നമ്മോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, “ഞാൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്” (പുറപ്പാട് 20:3). മാലാഖമാരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. “മുകളിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്കു കീഴെ വെള്ളത്തിലോ ഉള്ള യാതൊന്നിന്റെയും സാദൃശ്യം കൊത്തിയ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കരുത്. നീ അവരെ വണങ്ങുകയോ സേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്” (വാക്യം 4, 5).

വെളിപ്പാട് 22:8-9-ൽ ദൂതൻ യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക: “ഇതു കേൾക്കയും കാണുകയും ചെയ്തതു യോഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻ തന്നേ. കേൾക്കയും കാൺകയും ചെയ്തശേഷം അതു എനിക്കു കാണിച്ചുതന്ന ദൂതന്റെ കാൽക്കൽ ഞാൻ വീണു നമസ്കരിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ എന്നോടു: അതരുതു: ഞാൻ നിന്റെയും നിന്റെ സഹോദരന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ഈ പുസ്തകത്തിലെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവരുടെയും സഹഭൃത്യനത്രേ; ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. .”

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment