നാം മദ്യപിക്കരുതെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു, എന്നാൽ നാം കുടിക്കരുതെന്ന് അത് പറയുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


നാം മദ്യപിക്കരുതെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (എഫെസ്യർ 5:18) കൂടാതെ മദ്യം കഴിക്കരുതെന്നും പറയുന്നു. കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “വീഞ്ഞ് പരിഹാസക്കാരനാണ്, മദ്യം കലഹക്കാരനാണ്, അതിലൂടെ വഴിതെറ്റുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 20:1). സദൃശവാക്യങ്ങൾ 23:29-35-ൽ, മദ്യം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിനാശകരമായ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു വിവരണം നാം വായിക്കുന്നു. ഇവിടെ, ലഹരി പാനീയങ്ങളുടെ ആകർഷകമായ രൂപം കൊണ്ടും അവയുടെ ആസക്തിയിൽ അകപ്പെടുന്നതിനുമെതിരെ ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സാത്താൻ മനുഷ്യരെ അവരുടെ യുക്തിയെ മറയ്ക്കാനും അവരുടെ ആത്മീയ ധാരണകളെ തളർത്താനും ലഹരിപാനീയങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ അവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു. താഴ്ന്ന പ്രകൃതിയെ കീഴ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

യേശു മദ്യപിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവായി ചിലർ പലപ്പോഴും കാനായിലെ കല്യാണം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. കാനയുടെ വിവാഹവേളയിൽ യേശു വെള്ളത്തെ “വീഞ്ഞു” ആക്കിയപ്പോൾ, അത് പുളിപ്പിച്ചതും ആൽക്കഹോൾ കലർന്നതുമായ വീഞ്ഞിനെക്കാൾ ശുദ്ധവും രുചികരവുമായ മുന്തിരിച്ചാറായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. പഴയനിയമത്തിൽ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 20:1 ൽ ഇസ്രായേലിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ക്രിസ്തുവാണ്. ക്രിസ്തു തൻറെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരുന്നില്ല. വിവാഹ അതിഥികൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ പുളിപ്പിക്കാത്ത വീഞ്ഞ് ആരോഗ്യകരവും ഉന്മേഷദായകവുമായ പാനീയമായിരുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ വിശപ്പിനൊപ്പം രുചിയെ യോജിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലം. ക്രിസ്തു വിരുന്നിന് നൽകിയ വീഞ്ഞ് അവന്റെ സ്വന്തം രക്തത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു. മുന്തിരിയുടെ ശുദ്ധമായ നീര് ആയിരുന്നു അത്.

യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വീഞ്ഞോ മദ്യമോ കുടിക്കരുതെന്ന് കർത്താവ് നിർദ്ദേശിച്ചു (ലൂക്കാ 1:15). മനോഹയുടെ ഭാര്യയോടും സമാനമായ വർജ്ജനം കല്പിച്ചത് അവനാണ് (ന്യായാധിപന്മാർ 13:4). തന്റെ അയൽക്കാരന്റെ ചുണ്ടിൽ കുപ്പി വയ്ക്കേണ്ട മനുഷ്യന് അവൻ ഒരു ശാപം പ്രഖ്യാപിച്ചു (ഹബക്കൂക്ക് 2:15). ദാനിയേൽ 1:8, 11-17 ന്റെ കഥയിൽ, ദോഷകരമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

അവസാനമായി, നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നും നിങ്ങളെ വിലെക്കു വാങ്ങിയിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ?” (1 കൊരിന്ത്യർ 6:19). അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, “ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്തുചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്നായി ചെയ്‌വിൻ” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:31).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment