നാം നിയമത്തിൻ കീഴിലല്ലേ അതോ അത് നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


നിയമത്തിന് കീഴിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നിറവേറ്റുക

നാം “നിയമത്തിൻ കീഴിലല്ല” (റോമർ 6:14) എന്ന പൗലോസിന്റെ പ്രസ്താവനയും “നിയമം നമ്മിൽ നിറവേറട്ടെ” (റോമർ 8:4) എന്ന മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ ചിലർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. പൗലോസ് സ്വയം വിരുദ്ധമാണോ? സന്ദർഭം പഠിക്കുമ്പോൾ, രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും സത്യമാണെന്നും പരസ്പരവിരുദ്ധമല്ലെന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

വീണുപോയ മനുഷ്യന് നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അനുസരിക്കാൻ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ത്രാണിയില്ല. എന്നാൽ പാപപരിഹാരത്തിനായി ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപപൂർണമായ ജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അയച്ചു, കൂടാതെ വിശുദ്ധ നിയമം പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കാനുള്ള കൃപയും ശക്തിയും മനുഷ്യനു നൽകുകയും ചെയ്തു (ഫിലിപ്പിയർ 2:13). ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും ത്യാഗവും മനുഷ്യനെ അനുസരിക്കാൻ സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവിക ഹിതവുമായി യോജിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം (എഫേസ്യർ 4:24).

പൗലോസ് വിശദീകരിക്കുന്നു, “അപ്പോൾ നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കുന്നുവോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല! നേരെമറിച്ച്, ഞങ്ങൾ നിയമം സ്ഥാപിക്കുന്നു” (റോമർ 3:31). ഈ വാക്യം സുവിശേഷത്തിലും രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയിലും ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ സ്ഥാനവും അധികാരവും വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നൽകിയത് അവന്റെ നിയമത്തെ മാറ്റുന്നതിനോ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ, പൂർണമായ അനുസരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയോ അല്ല (മത്തായി 5:17,18). ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ഇച്ഛയുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും പ്രകടനമായി നിയമം എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നു (സങ്കീർത്തനം 93:5).

ബൈബിൾ സ്ഥിരമായി സമ്പൂർണ്ണ പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്, തികഞ്ഞ അനുസരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. യേശു പറയുന്നു, “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പരിപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പൂർണരായിരിക്കും” (മത്തായി 5:48; 2 കൊരിന്ത്യർ 7:1; എഫെസ്യർ 4:12, 13; കൊലൊസ്സ്യർ 1:28; 4:12; 2 തിമോത്തി 3: 17; എബ്രായർ 6:1). ദൈവം തന്റെ മക്കളുടെ പൂർണത ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അവന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണമായ ജീവിതം, അവന്റെ ശക്തിയാൽ നമുക്കും അവന്റെ പ്രാപ്തമായ കൃപയിലൂടെ പൂർണതയിലെത്താമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പാണ് (എബ്രായർ 13:21).

“നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിലല്ല” എന്ന വാക്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതേ വാക്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പൗലോസ് തന്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു, “പാപം നിങ്ങളുടെമേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുകയില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ നിയമത്തിന് കീഴിലല്ല, കൃപയുടെ കീഴിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിലല്ല, കൃപയുടെ കീഴിലായതിനാൽ പാപം ചെയ്യാമോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല” (റോമർ 6:14,15).

അതുകൊണ്ട്, “നിയമത്തിന് കീഴിലല്ല” എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ ന്യായപ്രമാണത്താൽ കുറ്റംവിധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ അത് അനുസരിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് അവർ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. എന്നാൽ ദൈവകൃപ അവരെ അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കാനും പാപത്തെ “അവനിലൂടെ ജയിക്കുന്നവരെക്കാൾ” ആകാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് (റോമർ 8:37).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment