നാം ദൈവനാമത്തിലാണോ അതോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാത്രമാണോ സ്നാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്?

BibleAsk Malayalam

“പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ” വിശ്വാസികൾ സ്നാനം ഏൽക്കണമെന്ന് മത്തായി 28:19-ൽ യേശു കൽപ്പിച്ചു. “പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ” പത്രോസ് വിശ്വാസികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചതായി പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം പറയുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 2:38, അധ്യായം 10:48; 19:5).

അപ്പോൾ, പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്‌തകത്തിന്റെ രചയിതാവായ ലൂക്കോസ് സ്നാന സാങ്കേതിക തത്ത്വത്തെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്, പകരം യേശുക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ മിശിഹായായി സ്വീകരിക്കാനുള്ള പത്രോസിന്റെ പ്രബോധനം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പത്രോസിന്റെ ശ്രോതാക്കൾ ഇതിനകം പിതാവായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവർക്കുള്ള യഥാർത്ഥ പരീക്ഷണം യേശുക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു.

ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു, “പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും” അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവായിരിക്കുമെന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ അർത്ഥം അവർ മനസ്സിലാക്കി (മത്താ. 3:11). അങ്ങനെ, ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ശുശ്രൂഷ അവർക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു.

അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്നാനത്തെ ചിലപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ന്യായമായത്, കാരണം ദൈവത്വത്തിന്റെ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്, സ്നാനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പുതിയ മതം മാറിയവർക്ക് സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, സ്നാനത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ യേശുവിന്റെ ഏകനാമവും ദൈവത്വത്തിന്റെ മൂന്ന് നാമങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ആദ്യകാല സമ്പ്രദായം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആംബ്രോസ് (ഡി. എ.ഡി. 397), സ്നാന സൂത്രവാക്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു: “ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നവൻ ത്രിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പുത്രൻ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട പിതാവായ ദൈവത്തെയും, അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട പുത്രനെയും, അവൻ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നിങ്ങൾ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു” (ഡി സ്പിരിറ്റു സാൻക്റ്റോ ഐ. 3; ജെ. പി. Migne, ed., Patrologia Latina, vol. XVI, col. 743).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: