നാം ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം നൽകുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ലേ (മർക്കോസ് 11:24)?

Author: BibleAsk Malayalam


മർക്കോസ് 11:24 പറയുന്നു, “അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്തും, അവ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭിക്കും.” അപ്പോൾ, ഈ വാക്യം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തും ദൈവം നൽകുമെന്നാണോ? മർക്കോസ് 11:24-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ വാക്യം അപ്പോസ്തലനായ ലൂക്കോസ് എഴുതുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുമെന്ന് കൃത്യമായി വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വെളിച്ചം നൽകുന്നു. ഈ ഭാഗം വായിക്കാം:

“യാചിപ്പിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും; അന്വേഷിപ്പിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു തുറക്കും. 10യാചിക്കുന്നവന്നു ഏവന്നും ലഭിക്കുന്നു; അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു; മുട്ടുന്നവന്നു തുറക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 11എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു അപ്പനോടു മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ അവന്നു കല്ലു കൊടുക്കുമോ? അല്ല, മീൻ ചോദിച്ചാൽ മീനിന്നു പകരം പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ? 12മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തേളിനെ കൊടുക്കുമോ? അങ്ങനെ ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കു നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവു തന്നോടു യാചിക്കുന്നവർക്കു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്ര അധികം കൊടുക്കും. ! (ലൂക്കാ 11:9-13).

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആത്യന്തിക ദാനമാണ് ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ലൂക്കോസ് പറയുന്നു. വാസ്‌തവത്തിൽ, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നതിനാൽ, ആളുകൾക്ക് നൽകാൻ ദൈവം ഉത്സാഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ. ആ അർത്ഥത്തിൽ, അവർ വിലമതിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭൗമിക അനുഗ്രഹത്തെയും കവിയുന്നു. ഈ സമ്മാനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം, വിജയം, ശക്തി, കൃപ, വിശ്വാസം മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. “ഇതാ, ശത്രുവിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയുടെയും മേൽ ഞാൻ നിനക്ക് ശക്തി തരുന്നു” (ലൂക്കാ 10:19).

ദൈവം ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കാരണം മനുഷ്യർക്ക് സ്വന്തം ശക്തിയാൽ പാപത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു (യോഹന്നാൻ 15:4-6). അവന്റെ കൃപ കൂടാതെ ആർക്കും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല (പുറപ്പാട് 20:3-17). വിശ്വാസികൾക്ക് സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് മനുഷ്യ പ്രയത്നം ദൈവശക്തിയുമായി ഒന്നിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സാധിക്കും (2 കൊരിന്ത്യർ 2:14). ക്രിസ്തുവിലൂടെ വിശ്വസ്തർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

“നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയനുസരിച്ച് നാം ചോദിക്കുന്നതിനോ ചിന്തിക്കുന്നതിനോ അതീതമായി” (എഫെസ്യർ 3:20) ദൈവം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ സത്യം. എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമായതും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ആത്മീയ ശക്തിയുടെ ഉറവിടങ്ങളുണ്ട്. വിശ്വാസികൾ ദൈവവിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ (റോമർ 5:20) ആഴത്തിലുള്ള ആവശ്യമുള്ള സമയത്താണ് ഈ വിഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് (1 യോഹന്നാൻ 5:4). ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ പദവികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവർ ചുരുക്കം.

മറ്റെല്ലാ അഭ്യർത്ഥനകളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിശ്വാസികൾ അവന്റെ പാതയിൽ നടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവം അവരിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യവും തടയില്ലെന്നും ചോദിക്കാനും ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കാനും ക്ഷണിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 84:11). ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചും അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ചും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ലഭിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ (1 യോഹന്നാൻ 5:15). “ഇന്നുവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല; അപേക്ഷിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുംവണ്ണം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും ” (യോഹന്നാൻ 16:24) എന്ന് കർത്താവ് തന്റെ മക്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment