നാം എന്തിന് നിയമം പാലിക്കണം? രക്ഷ സൗജന്യമല്ലേ?

Author: BibleAsk Malayalam


രക്ഷയും നിയമം പാലിക്കലും

നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും രക്ഷിക്കാനാവില്ല. “നിയമത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല” (റോമർ 3:20) എന്ന് ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള സൗജന്യ ദാനമെന്ന നിലയിൽ കൃപയിലൂടെ മാത്രമാണ് രക്ഷ ലഭിക്കുന്നത്, ഈ സമ്മാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തികളിലൂടെയല്ല, വിശ്വാസത്താലാണ്. “കൃപയാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അത് നിങ്ങളുടേതല്ല: അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്: ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളല്ല” (എഫെസ്യർ 2:8, 9).

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ണാടിയായി നിയമം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. “നിയമത്താൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്” (റോമർ 3:20). ശുദ്ധീകരണവും പാപമോചനവും ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാലല്ല, മറിച്ച് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ നിയമം പാലിക്കുന്നത്.

നിയമം റദ്ദാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ (മത്തായി 24:35) ആദാമും ഹവ്വായും പാപം ചെയ്‌തപ്പോൾ ദൈവം ഉടൻതന്നെ ആ മാറ്റം വരുത്തുമായിരുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്. തകർന്ന നിയമം. ദൈവത്തിന് തന്റെ പുത്രനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ, അവൻ അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു.

യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനാണ് (ഏശയ്യാ 42:21). യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് കരുതരുത്. നശിപ്പിക്കാനല്ല നിവർത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്തെന്നാൽ, തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതുവരെ, എല്ലാം നിവൃത്തിയാകുന്നതുവരെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറുകയില്ല” (മത്തായി 5:17,18). യേശു തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അതിനോടുള്ള തികഞ്ഞ അനുസരണം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തിന്റെ ശാക്തീകരണ കൃപയാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം ക്കപ്പെടാനുള്ള പദ്ധതി, മനുഷ്യന്റെ മോചനം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലും ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തോടുള്ള ആദരവ് കാണിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള നീതീകരണം നിയമത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പാപിയെ അവന്റെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ദൈവവുമായി സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രായശ്ചിത്ത മരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഹിതത്തിന്റെയും സദാചാരത്തിന്റെ ശാശ്വത തത്വങ്ങളുടെയും വെളിപാടാണ് നിയമം. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നിയമത്തെ സ്ഥാപിച്ചു (യെശയ്യാവ് 40:8). അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, “അപ്പോൾ നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കുന്നുവോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല! നേരെമറിച്ച്, ഞങ്ങൾ നിയമം സ്ഥാപിക്കുന്നു” (റോമർ 3:31).

ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഹിതത്തിന്റെയും സദാചാരത്തിന്റെ ശാശ്വത തത്വങ്ങളുടെയും വെളിപാടാണ് നിയമം. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നിയമം സ്ഥാപിച്ചു (യെശയ്യാവ് 40:8). അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, “അപ്പോൾ നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കുന്നുവോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല! നേരെമറിച്ച്, ഞങ്ങൾ നിയമം സ്ഥാപിക്കുന്നു” (റോമർ 3:31).

ഇതാ ഒരു സുവാർത്ത, അനുതപിക്കുന്ന പാപികളോട് ക്രിസ്തു ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻറെ പ്രതിച്ഛായ അവരിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അവൻ അവരെ തന്റെ നിയമവുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നു. “ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ അയച്ചു … ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നമ്മിൽ നിറവേറാൻ വേണ്ടി” (റോമർ 8:3, 4).

ദൈവമാണ് തന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ വിശ്വാസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് (ഫിലിപ്പിയർ 2:13). കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, “ഞാൻ എന്റെ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുകയും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യും” (എബ്രായർ 8:10). ദൈവകൃപയാൽ, വിശ്വാസി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയും, “എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment