നഹൂം 1-ന്റെ ഇരട്ട പ്രവചനം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


നഹൂമിന്റെ പ്രവചനം 1

നഹൂം എന്ന പുസ്‌തകം അസ്സിറായിയുടെ തലസ്ഥാനമായ നിനെവേയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഗതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു . ഇക്കാരണത്താൽ, നഹൂമിന്റെ പ്രവചനം നീനവേയിൽ മാനസാന്തരം പ്രസംഗിച്ച യോനായുടെ സന്ദേശവുമായി യോജിക്കുന്നു. നിനവേയിലെ ജനങ്ങൾ അനുതപിച്ചതിനാൽ നഗരം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

എന്നിരുന്നാലും, അസീറിയ വീണ്ടും പാപത്തിൽ വീണു, അതിന്റെ നാശത്തിന്റെ ദൈവിക വിധി പ്രവചിക്കുന്നത് നഹൂമിന്റെ ഭാരമായിരുന്നു. നീനവേയുടെ അനീതിയുടെ പാനപാത്രം വളരെ വലുതായിരുന്നു, അവരുടെ വിഗ്രഹാരാധന അതിന്റെ പൂർണതയിൽ എത്തിയിരുന്നു. അസീറിയയിലെ രാജാക്കന്മാർ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തെയും അവന്റെ ശക്തിയെയും വെല്ലുവിളിച്ചു, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു (2 രാജാക്കന്മാർ 18:33-35; 19:8-22).

പ്രാദേശിക നിറവേറൽ.

നഹൂം പ്രവാചകൻ നിനവേ നഗരത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള നാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു. നിനവേയുടെ പതനത്തെ ഇനിയും ഭാവിയിലോട്ടാണ് പ്രവാചകൻ വീക്ഷിച്ചത് (നഹൂം 3:7), അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ തീയതി ഏകദേശം 640 ബി.സി. യിൽ ആകാം.

നിനവേ യഹൂദയുടെ ശത്രുവായിരുന്നു. ബിസി 722-ൽ, അസീറിയക്കാർ ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കൻ രാജ്യം കീഴടക്കി, അതിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ശമര്യയെ നശിപ്പിച്ചു. ബിസി 701-ൽ അസീറിയക്കാർ യഹൂദയുടെ തലസ്ഥാനമായ ജറുസലേമിനെ ഏതാണ്ട് കീഴടക്കി.

അതുകൊണ്ട്, നഹൂം നിനെവേയ്‌ക്കെതിരായ ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി: “ദൈവം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനും യഹോവ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവനും ആകുന്നു; യഹോവ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവനും ക്രോധപൂർണ്ണനുമാകുന്നു; യഹോവ തന്റെ വൈരികളോടു പ്രതികാരം ചെയ്കയും തന്റെ ശത്രുക്കൾക്കായി കോപം സംഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ” (നഹൂം 1:2).

തുടർന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ആ നഗരത്തിന്മേൽ പതിക്കുന്നതിന് ശേഷം, യഹൂദയ്ക്ക് ഭാവിയിൽ സമാധാനത്തിന്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു: “ഇതാ, പർവ്വതങ്ങളിന്മേൽ സുവാർത്താദൂതനായി സമാധാനം ഘോഷിക്കുന്നവന്റെ കാൽ; യെഹൂദയേ, നിന്റെ ഉത്സവങ്ങളെ ആചരിക്ക; നിന്റെ നേർച്ചകളെ കഴിക്ക; നിസ്സാരൻ ഇനി നിന്നിൽകൂടി കടക്കയില്ല; അവൻ അശേഷം ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (നഹൂം 1:15).

നിനവേയിലെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ, യഹൂദയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ മതപരമായ ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സാധ്യമാകും (പുറപ്പാട് 23:14-17; ലേവ്യപുസ്തകം 23:2; ആവർത്തനം 16:16). ദൈവം രാജ്യത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതിനുമായി ഈ വിശുദ്ധ സംഭവങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി പ്രവേശിക്കാൻ നഹൂം തന്റെ ജനത്തെ വിളിച്ചു. തങ്ങളുടെ വിടുതലിനുള്ള നന്ദിസൂചകമായി, ഇസ്രായേല്യർ ദുരിതത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും സമയങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്ത നേർച്ചകളിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കണമായിരുന്നു.

ദൈവം പ്രവചിച്ചതുപോലെ, നിനവേയുടെ നാശം മേദിയന്മാരാൽ നടന്നത് ബിസി 612-ലാണ്. ആ സമയത്ത്, യഹൂദ അതിന്റെ ഏറ്റവും മാരകമായ ശത്രുവിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. ഈ വാർത്തയുടെ അറിയിപ്പു യെഹൂദയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമായി

അന്ത്യ കാല പൂർത്തീകരണം

നഹൂം 1-ലെ പ്രവചനം അസീറിയയുടെ പതനത്തെ പ്രത്യേകമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരുടെയും അന്ത്യ നാളിലെ വിവരണമായി കണക്കാക്കാം, അവരിൽ അസീറിയയാണ് ഒരു മാതൃക. നഹൂം 1-ലെ ദൈവശക്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ സമയത്ത് വളരെ വലിയ അവതരണത്തിൽ കാണപ്പെടും.

ആ സമയത്ത്, മഹത്തായ ന്യായവിധിയിൽ ദുഷ്ടന്മാർ ഒടുവിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും. അവർ ഇനി ഒരിക്കലും ജീവിക്കുകയില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:6-11, 38; മലാഖി 4:1; 2 പത്രോസ് 3:10-13; വെളിപ്പാട് 20:12 മുതൽ 21:5 വരെ). അപ്പോൾ, പാപത്തിന്റെ ” ഉപദ്രവം ” ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തെ ക്ലേശിപ്പിക്കാൻ “രണ്ടാം പ്രാവശ്യം എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല” എന്നത് സത്യമായിരിക്കും (നഹൂം 1:9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment