നഹൂം ആരായിരുന്നു?

BibleAsk Malayalam

എബ്രായ ബൈബിളിലെ പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് നഹൂം. നഹൂം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “ആശ്വാസം ലഭിച്ചവൻ” എന്നാണ്. അവന്റെ പേര് വഹിക്കുന്ന പുസ്തകമനുസരിച്ച്, അവൻ ഒരു “എൽക്കോഷൈറ്റ്” അല്ലെങ്കിൽ എൽക്കോഷ് സ്വദേശി ആയിരുന്നു (നഹൂം 1:1). പ്രവാചകന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് അധികം അറിവില്ല.

നഹൂമിന്റെ പ്രാവചനിക ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്തിന്റെ ഒരു സൂചന നോയുടെ പതനത്തെ പരാമർശിക്കുന്നതിൽ കാണാം (അദ്ധ്യായം 3:8). ഈ നഗരം (തീബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയോസ്പോളിസ്) ബിസി 663-ൽ അസീറിയൻ രാജാവായ അഷുർബാനിപാൽ നശിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ, നഹൂമിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും ആ സമയത്തിന് ശേഷമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം. നിനവേയുടെ പതനം ഇനിയും ഭാവിയിലാണെന്ന് പ്രവാചകൻ കണ്ടു (അദ്ധ്യായം 3:7), അതിനാൽ നഹൂമിന്റെ ന്യായമായ സംഭവകാലം ഏകദേശം 640 ബി.സി. അസീറിയയുടെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ പ്രവചനം, ആ ജനത അതിന്റെ ശക്തിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പൂർണ്ണതയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ടതിനാൽ, നഹൂമിന്റെ പുസ്തകം തിരുവെഴുത്തു പ്രവചനത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൈവിക പ്രചോദനം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അഷുർബാനിപാലിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ സമൃദ്ധമായ മണ്ണ്, മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഒന്നുകിൽ അസീറിയക്കാരുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കപ്പം നൽകി. എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഈ അവസ്ഥ മാറാൻ തുടങ്ങി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം (ഏകദേശം 627) അസീറിയൻ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു. മൂന്ന് മാസത്തെ ഉപരോധത്തിന് ശേഷം, 612 ബിസിയിൽ നിനെവേ ബാബിലോണ്യരാലും മേദ്യരാലും തന്നെ കീഴടക്കപെട്ടു.

നഹൂമിന്റെ പ്രവചനം യോനായുടെ സന്ദേശവുമായി യോജിക്കുന്നു. യോനാ നിനെവേയോട് മാനസാന്തരം പ്രസംഗിച്ചു, അതിലെ നിവാസികൾ ദൈവമുമ്പാകെ തങ്ങളെത്തന്നെ താഴ്ത്തിയതിനാൽ, ആ സമയത്ത് നഗരം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, അസീറിയ വീണ്ടും അധർമ്മത്തിലേക്ക് വഴുതിവീണു, അതിന്റെ നാശത്തിന്റെ ദൈവിക വിധി പ്രവചിക്കേണ്ടത് നഹൂമിന്റെ കടമയായിരുന്നു. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ യഹൂദയിലെ അസീറിയൻ ശക്തികളുടെ പതനം പ്രവചിച്ചു (യെശയ്യാവ് 37:21-38), എന്നാൽ നഹൂമിന്റെ പ്രവചനം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ അവസാന പതനം പ്രവചിച്ചു.

നഹൂമിന്റെ പുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, ദൈവം കോപിക്കാൻ താമസമുള്ളവനാണെങ്കിലും, അവൻ ഒരു തരത്തിലും കുറ്റവാളികളെ അവഗണിക്കുകയില്ല; ദൈവം പ്രതികാരം കൊണ്ടുവരും എന്നാൽ തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അവൻ സംരക്ഷിക്കും. “യഹോവ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനും മഹാശക്തിയുള്ളവനുമാണ്; യഹോവ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല. അവന്റെ വഴി ചുഴലിക്കാറ്റിലും കൊടുങ്കാറ്റിലും ആണ്, മേഘങ്ങൾ അവന്റെ കാലിലെ പൊടിയാണ്” (നഹൂം 1:3).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: