നരകമുണ്ടോ? അതോ കെട്ടുകഥയാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശുവും ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാരും സ്വർഗ്ഗവും നരകവും ഉണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. ദൈവം സ്‌നേഹത്തിന്റെ ദൈവമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:16) എന്നാൽ അവൻ നീതിയുടെ ദൈവവുമാണ് (ആവ. 32:4) അതുകൊണ്ടാണ് കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സ്വർഗ്ഗവും നരകവും സംഭവിക്കുന്നത്.

നരകം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ്

നരകാഗ്നി ദുഷ്ടന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ ശിക്ഷയായിരിക്കുമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (മത്തായി 5:30; മത്തായി 10:28; മത്തായി 25:41) അവർ ശാരീരിക രൂപത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ആത്മാവും ശരീരവും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നിരസിച്ചവർ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിക്കേണ്ടിവരും (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:10, 20).

അന്ത്യകാലത്ത് നരകം സംഭവിക്കും

ഇന്ന് ഒരൊറ്റ ദേഹിയും ആ തീയിൽ ഇല്ല. ദുഷ്ടന്മാർക്ക് അവരുടെ ശിക്ഷകൾ അവസാനം “ന്യായവിധിയുടെ നാളിൽ” ലഭിക്കും (2 പത്രോസ് 2:9). ജീവപുസ്‌തകത്തിൽ പേരില്ലാത്തവരെ അപ്പോൾ വിധിക്കും (വെളിപാട് 20:15). ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്യും, ഭൂമിയെ ഉരുക്കി, “അതിലുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും” ദഹിപ്പിക്കപ്പെടും. അന്തരീക്ഷ ആകാശം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും “വലിയ ശബ്ദത്തോടെ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യും” (2 പത്രോസ് 3:10). ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ രാജ്യത്തിൽ എല്ലാ “മുൻകാര്യങ്ങളും” അദൃശ്യമാകും. മുൻ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായതിനാൽ നരകവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

നരകം ശാശ്വതമായിരിക്കില്ല

അഗ്നി ഇല്ലാതാകുമെന്നും (വെളിപാട് 21:1, 4) അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (മലാഖി 4:1; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 21:9; വെളിപ്പാട് 20:9; മലാഖി 4:1, 3). അത് ഇല്ലാതാവും (യെശയ്യാവ് 47:14). ജനം പരക്കെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ദുഷ്ടൻ അനന്തമായി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയില്ല; അഗ്നി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ “അവരെ ദഹിപ്പിക്കും”, അവർ ഇല്ലാതാകും (ജറെ. 17:27; മത്താ. 3:12; 25:41; 2 പത്രോസ് 3:7-13; യൂദാ 7). പാപം ഇനി ഉദിക്കുകയില്ല (നഹൂം 1:9).

അനന്തമായ യുഗങ്ങളോളം ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരെ അഗ്നിയിൽ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യർ ഇതുവരെ ഏറ്റവും മോശമായ യുദ്ധ ക്രൂരതകൾ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ ദൈവം ക്രൂരനായിരിക്കും. ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ പാപിയെപ്പോലും മരണംവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിനും ശാശ്വതമായ പീഡാഗ്നി ദണ്ഡനമായിരിക്കും എന്നതാണ് സത്യം (യോഹന്നാൻ 3:16). ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക:

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.