നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ഭൂതങ്ങളാകാൻ പോകുകയാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ മേഘങ്ങളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആത്മാക്കളെപ്പോലെ സ്വർഗ്ഗം ഭൂതങ്ങളുടെ സ്ഥലമാകുമെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ ശരീരമുണ്ടാകുമെന്നും അനന്തമായ സംതൃപ്തമായ ജീവിതം നയിക്കുമെന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ശരീരം രോഗമോ ക്ഷയമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപൂർണതയോ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും.

ഇതിനർത്ഥം അന്ധർ കാണും, ബധിരർ കേൾക്കും, തളർവാതരോഗികൾ നടക്കും. ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഈ രൂപാന്തരം സംഭവിക്കും. അവൻ “അവൻ സകലവും തനിക്കു കീഴ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാരശക്തികൊണ്ടു നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോടു അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും” (ഫിലിപ്പിയർ 3:21).

യേശു, തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം, തനിക്ക് യഥാർത്ഥ ശരീരമുണ്ടെന്നും ആത്മാവല്ലെന്നും ശിഷ്യന്മാർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്നു എന്റെ കയ്യും കാലും നോക്കി അറിവിൻ; എന്നെ തൊട്ടുനോക്കുവിൻ; എന്നിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഭൂതത്തിന്നു മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു ” (ലൂക്കാ 24:39).

വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പുതിയ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റേത് പോലെ യഥാർത്ഥമായിരിക്കും. ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കും, യാത്ര ചെയ്യും, വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും, സ്വർഗ്ഗീയ സംഗീതം ആസ്വദിക്കും, പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റും. ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സൃഷ്ടിയിൽ പരിധികളില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാകും.

രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ പുതിയ ഭൂമിയിൽ വീടുകൾ പണിയുമെന്നും മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമെന്നും അവരുടെ ജോലി ആസ്വദിക്കുമെന്നും യെശയ്യാവ് 65:21,22 പറയുന്നു. വീഴ്ചയ്ക്കും പാപത്തിനും മുമ്പ് മനുഷ്യൻ പറുദീസയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിതം അവിടത്തെ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടും. പഴയ ഏദനിലെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകും: ഉയർന്ന മരങ്ങൾ, സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കൾ, ഉന്മേഷദായകമായ അരുവികൾ, രുചികരമായ പഴങ്ങൾ, മനോഹരമായ വീടുകൾ. ലോകം കളങ്കരഹിതമായിരിക്കും.

അവന്റെ പുതിയ രാജ്യത്തിൽ മൃഗങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും യെശയ്യാവ് 11 നമ്മോട് പറയുന്നു. രക്തച്ചൊരിച്ചിലും കൊലപാതകവും ഇനി ഉണ്ടാകില്ല. ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും സൗഹൃദപരമായിരിക്കും. പുതിയ ഭൂമിയിൽ “ഇനി അവർക്കു വിശക്കയില്ല ദാഹിക്കയും ഇല്ല; വെയിലും യാതൊരു ചൂടും അവരുടെ മേൽ തട്ടുകയുമില്ല. സിംഹാസനത്തിന്റെ മദ്ധ്യേ ഉള്ള കുഞ്ഞാടു അവരെ മേച്ചു ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവുകളിലേക്കു നടത്തുകയും ദൈവം താൻ അവരുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ എല്ലാം തുടെച്ചുകളകയും ചെയ്യും” (വെളിപാട് 21:4). കാരണം “ദൈവം എല്ലാ കണ്ണുനീരും തുടച്ചുകളയും” (വെളിപാട് 7:16,17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment