നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ഒഴുകുന്ന മായാരൂപിപോലെ ആകുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ കിന്നരങ്ങൾ വായിക്കുകയും ആകാശമേഘങ്ങളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മായാരൂപി പോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ചിലർ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ മക്കൾക്ക് അത്തരമൊരു മുഷിഞ്ഞ അസ്തിത്വം ഒരുക്കുന്നതിന് യേശു കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയും കുരിശിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തില്ല. അത്തരമൊരു അസ്തിത്വം ആരും ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പലരും ദൈവത്തോട് പുറം തിരിഞ്ഞ് ഈ ജീവിതത്തെ അതിന്റെ താത്കാലിക സുഖങ്ങൾക്കായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആളുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ, അവർക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടാകും.
പരിമിതമായ മനുഷ്യ ഭാഷയ്ക്ക് സ്വർഗ്ഗീയ ഭവനത്തിന്റെ മഹത്വം വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല, “ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 2: 9). ദൈവത്തിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ മഹത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ വന്യമായ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും കഴിയില്ല.

യഥാർത്ഥ ആളുകൾ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം ബൈബിൾ നൽകുന്നു:

 1. യഥാർത്ഥ മാംസവും അസ്ഥി ശരീരവും ഉണ്ടായിരിക്കും (ഫിലിപ്പിയർ 3:20, 21).
 2. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും സഹവാസവും ആഘോഷിക്കും (വെളിപാട് 21:3; (യെശയ്യാവ് 66:22, 23).
 3. അവരുടെ മക്കളെ ആസ്വദിക്കൂ (യെശയ്യാ 65:23).
 4. “വീടുകൾ പണിതു പാർപ്പിൻ” (യെശയ്യാവു 65:21).
 5. “മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അവയുടെ ഫലം ഭക്ഷിക്കുക” (യെശയ്യാവ് 65:21).
 6. ഒരിക്കലും ക്ഷീണിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യുകയും അന്വഷണാർത്ഥം സഞ്ചരിച്ചു ആരായുകയും ചെയ്യുക (യെശയ്യാവ് 40:31).
 7. അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അഭിലാഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:3, 4; യെശയ്യാവ് 65:24).
 8. അവരുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക (ഏശയ്യാ 65:22).
 9. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സഹവസിക്കുക (മത്തായി 8:11; വെളിപാട് 7:9-17).
 10. മികച്ച ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക (യെശയ്യാവ് 35:5,6; ഫിലിപ്പിയർ 3:21).
 11. അവരുടെ മൃഗങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുക (യെശയ്യാവ് 11:6-9; 65:25).
 12. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം അനുഭവിക്കുക (യെഹെസ്കേൽ 47:12; യെശയ്യാവ് 35:1, 2).
 13. മരണം, വേദന, രോഗം എന്നിവയിൽ നിന്നും പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നേക്കും വിടുവിക്കപ്പെടുക (വെളിപാട് 21:4; യെശയ്യാവ് 33:24; വെളിപ്പാട് 22:3; യെശയ്യാവ് 65:23).

സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അന്തിമമായ തെറ്റ് ചെയ്തു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment