നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഉത്തരം ലഭിപ്പാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വേഴ്സസ്. വ്യർത്ഥമായ ആവർത്തനം

യേശു പറഞ്ഞു, “പ്രാർത്ഥിക്കയിൽ നിങ്ങൾ ജാതികളെപ്പോലെ ജല്പനം ചെയ്യരുതു; അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നല്ലോ അവർക്കു തോന്നുന്നതു” (മത്തായി 6:7). ഒരു മന്ത്രം പോലെ മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കാൻ ഒരേ വാക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതും വ്യർത്ഥമായി ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നതും വിജാതീയ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അത്തരം പ്രാർത്ഥനയ്‌ക്കെതിരായാണ് യേശു നമ്മോട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അതേ കാര്യം തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുക…

നാം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ തുടർച്ചയായി ആവർത്തിക്കുക. യേശു തന്നെ പ്രാർഥനകൾ ആവർത്തിച്ചു (മത്തായി 26:44). വിധവയുടെയും നീതികെട്ട ന്യായാധിപന്റെയും ഉപമ യേശു പറഞ്ഞു, “മനുഷ്യർ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം, തളർന്നുപോകരുത്; (ലൂക്കോസ് 18:1). വിധവയുടെ നിരന്തര അപേക്ഷകളെ ന്യായാധിപൻ മാനിച്ചു, “എന്നാലും ഈ വിധവ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഞാൻ അവളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും, അവളുടെ നിരന്തരമായ വരവ് അവൾ എന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും.'” അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, “അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. രാവും പകലും തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോട് ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യില്ലേ? (ലൂക്കാ 18:5-7).

നാം “പ്രാർത്ഥിക്കണം.” വെറുതെ ചോദിക്കുന്നതിനുപകരം, ‘പ്രാർത്ഥിക്കുക’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതുവരെയോ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതുവരെയോ നാം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയും അവകാശവാദമുന്നയിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. “ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകരുത്, എന്നാൽ എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനകളാലും സ്തോത്രത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ ദൈവത്തെ അറിയിക്കുക” (ഫിലിപ്പിയർ 4:6). ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് “എല്ലാ സമയത്തും ആത്മാവിൽ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളോടും അപേക്ഷകളോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക” (എഫെസ്യർ 6:18).

ദൈവമേ നന്ദി!

മുൻകൂട്ടി നന്ദി പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുമെന്ന വിശ്വാസത്തെ കാണിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, “അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അവ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭിക്കും” (മർക്കോസ് 11:24). സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശ്വാസം വരുന്നു എന്ന അറിയിപ്പ്. അതിനാൽ, നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിശ്വാസത്താൽ ഏറ്റുപറയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മാനിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യും.

തന്റെ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന് വലിയ സന്തോഷമാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവം അറിയുന്നു, അവ നൽകാൻ അവൻ പൂർണ്ണമായി പ്രാപ്തനാണ്. “നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയനുസരിച്ച് നാം ചോദിക്കുന്നതിനോ ചിന്തിക്കുന്നതിനോ അതീതമായി ചെയ്യാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാണ്” (എഫെസ്യർ 3:20). “ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും (1 യോഹന്നാൻ 5:14-15).

യേശു പറഞ്ഞു, “അപ്പോൾ, ദുഷ്ടനായിരിക്കെ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ, തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികം നൽകും!” (ലൂക്കോസ് 11:13). അതിനാൽ, നാം ശക്തി, ജ്ഞാനം, പാപത്തിന്മേലുള്ള വിജയം… മുതലായവ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയെന്ന് ഉടനടി വിശ്വസിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരം കാണുന്നതുവരെ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം.

നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.