നമ്മൾ “നിയമത്തിൻ കീഴിലല്ല” എന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ നിയമം പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


പൗലോസ് എഴുതി, “നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന്നല്ല, കൃപെക്കത്രെ അധീനരാകയാൽ പാപം നിങ്ങളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ലല്ലോ” (റോമർ 6:14). ക്രിസ്ത്യാനികൾ രക്ഷയുടെ മാർഗമെന്ന നിലയിൽ നിയമത്തിൻ കീഴിലല്ല, മറിച്ച് കൃപയുടെ കീഴിലാണ്. നിയമത്തിന് ഒരു പാപിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, പാപമോചനമോ പാപത്തിന്മേൽ വിജയമോ നൽകാൻ അതിന് കഴിയില്ല. നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പാപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് (റോമർ 3:20). ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പാപിക്ക് ശിക്ഷാവിധിയും പാപത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള അടിമത്തവും മാത്രമേ കണ്ടെത്താനാകൂ.

ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ അനുസരണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നിയമപരമായി രക്ഷ തേടരുത് (റോമർ 3:20, 28). താൻ ദൈവിക നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും സ്വന്തം ശക്തിയാൽ അതിന്റെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ അവൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണെന്നും അംഗീകരിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കും കരുണയ്ക്കും സ്വയം സമർപ്പിക്കണം.

തുടർന്ന്, ദൈവകൃപയാൽ (വാക്യം 24), അവന്റെ പാപപൂർണമായ ഭൂതകാലം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും ജീവിതത്തിന്റെ പുതുമയിൽ നടക്കാനുള്ള ദിവ്യശക്തി അവനു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ “നിയമത്തിൻ കീഴിലായിരിക്കുമ്പോൾ”, അവൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും, പാപം അവന്റെമേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, കാരണം നിയമത്തിന് അവനെ പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അവൻ കൃപയുടെ കീഴിലാണെങ്കിൽ, പാപത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം വിജയമായിത്തീരുന്നു. കൃപയുടെ കീഴിലായിരിക്കുക, പാപത്തിന്റെ മേൽ വിജയം യേശുവിലൂടെ സാധ്യമാക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:16).

യഹൂദർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാലും ആത്മാഭിമാനത്താലും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. സ്വന്തം നിസ്സഹായതയെ അംഗീകരിക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്കും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന കൃപയ്ക്കും പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാനും അവർ തയ്യാറായില്ല.

ഒരു മനുഷ്യൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ പാപത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൻ കീഴിലായിരിക്കുമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു, കാരണം പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നോ ശക്തിയിൽ നിന്നോ ഒരുവനെ രക്ഷിക്കാൻ നിയമത്തിന് കഴിയില്ല. എന്നാൽ കൃപയുടെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് മോചനം (റോമർ 8:1) മാത്രമല്ല, ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ശക്തിയും ലഭിക്കും (റോമർ 6:4). അങ്ങനെ, പാപത്തിന് മേലാൽ അവരുടെമേൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment