നമ്മൾ ഒരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാവൽ മാലാഖ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും?

BibleAsk Malayalam

നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ മുഖം തിരിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. “നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ അത്രേ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു; നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അത്രേ അവൻ കേൾക്കാതവണ്ണം അവന്റെ മുഖത്തെ നിങ്ങൾക്കു മറെക്കുമാറാക്കിയതു” (യെശയ്യാവു 59:2). പാപം മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനുമിടയിൽ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, പാപം മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള വേർപിരിയലിന്റെ മൂടുപടം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.
ഈ ലോക നിവാസികളുടെ പാപങ്ങൾ യേശു ചുമക്കുമ്പോൾ, ദൈവം അവന്റെ മുഖം തിരിച്ച്, “എലോയ്, എലോയ്, ലെമാ സബക്താനി?” എന്ന് യേശു നിലവിളിച്ചു. അതിനർത്ഥം, “എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തുകൊണ്ട്?” (മത്തായി 27:46). കുരിശിൽ, യേശുവിന് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വേർപിരിഞ്ഞതായി തോന്നി, അത് അവന്റെ വിശുദ്ധ ഹൃദയത്തെ വലിയ വേദനയോടെ തുളച്ചു.

അതിനാൽ, അതേ തത്വം പിന്തുടർന്ന്, നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷാധികാരി മാലാഖമാരും മുഖം തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം. കാരണം, ദൂതന്മാർക്ക് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ട് (നല്ല മാലാഖമാർ-ലൂക്കോസ് 2:13, ദുഷ്ടദൂതന്മാർ-യാക്കോബ് 2:19; വെളിപ്പാട് 12:17). നന്മയ്‌ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാൻ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കാവൽ മാലാഖമാർ ദുഃഖിക്കുകയും വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം.

മനുഷ്യർ ദൈവഹിതം ലംഘിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം “ഞങ്ങൾ ലോകത്തിനും ദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും ഒരു കാഴ്ചയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 4:9). നമ്മുടെ ലോകം പാപവും നീതിയും, സത്യവും തെറ്റും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം, സ്വർഗ്ഗ നിവാസികൾ അടങ്ങുന്ന തീവ്രമായ താൽപ്പര്യമുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പാകെ നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് (എബ്രായർ 10:32, 33).

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നമ്മിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷതയായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനമുണ്ടാകും. അതിനാൽ, അന്തിമ കിരീടം ലഭിക്കുന്നതിന് നീതിയുടെ പാത പിന്തുടരുക എന്നത് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും കടമയാണ്. “തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ വലയുന്ന പാപവും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. യേശുവിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ ഓടാം…” (എബ്രായർ 12:1,2).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: