നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു പൊതു അർത്ഥത്തിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നാം ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ അറിയുകയും അവനോടൊപ്പം സഹവസിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നാം അവനോടൊപ്പം ഹൃദ്യമായിരിക്കുവാനാണ്. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, പാപം ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മെ അവനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ മഹത്തായ ഒരു ത്യാഗം തന്റെ പ്രിയ പുത്രന്റെ രക്തം ആവശ്യമാണെന്ന് അവന് അറിയാമായിരുന്നു – (യോഹന്നാൻ 3:16); എന്നിട്ടും നാം അതിന് അർഹരാണെന്നു അവൻ ചിന്തിച്ചു, , എന്നാൽ നാം അവനെ അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുമായി അവന്റെ സ്നേഹം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി (മത്തായി 28:19-20).

പൊതുവായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ കൂടാതെ, വ്യക്തിഗത ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എഫെസ്യർ 2:10 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ” നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ടു ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു; നാം ചെയ്തുപോരേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു” പ്രവാചകൻമാർ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ദൈവം പ്രത്യേകം വിളിക്കുന്നു. നോഹ, ജോസഫ്, ദാവീദ് , പൗലോസ് തുടങ്ങി പലരെയും ദൈവം മഹത്തായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. ഒന്നാമതായി കൊരിന്ത്യർ 12:12-31 സഭയെ കുറിച്ച് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെ, സഭയിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും വ്യത്യസ്ത ചുമതലകളുണ്ട്. റോമർ 12:6-8, 1 കൊരിന്ത്യർ 12:4-11ൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിനായി അവനെ സജ്ജരാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിരവധി ആത്മീയ വരങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം? നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാകും

ഒന്നാമത്തേത്: ദൈവത്തിൻറെ ഉദ്ദേശ്യം നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് “യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും; അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു തുറക്കും ” (മത്തായി 7:7).

രണ്ടാമത്: അവൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിക്കണം. അവന്റെ സ്വഭാവത്തിനോ വചനത്തിനോ വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മെ നയിക്കില്ല. “നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന്നു ദീപവും എന്റെ പാതെക്കു പ്രകാശവും ആകുന്നു” (സങ്കീ. 119:105).

മൂന്നാമത്: നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ കരുതൽ ആരായണം.”എനിക്കു വലിയതും സഫലവുമായോരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു; എതിരാളികളും പലർ ഉണ്ടു” (1 കൊരിന്ത്യർ 16:9).

നാലാമത്: കർത്താവ് നമ്മുക്ക് നൽകുന്ന ശക്തിയും കഴിവും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് (1 കൊരിന്ത്യർ 12: 9-11; 1 കൊരിന്ത്യർ 12: 12-31).

അഞ്ചാമത്: അവസാനമായി, അനുഭവപരിചയമുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ജ്ഞാനം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുക “ആലോചന ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു; ആലോചനക്കാരുടെ ബഹുത്വത്താലോ അവ സാധിക്കുന്നു ” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:22; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 12:15) .

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ

BibleAsk Team

Leave a Comment