നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ ആളുകളെ അന്യായമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആശ്വാസദായകമായ ഒരു സന്ദേശം പൗലോസ് റോമാക്കാരിൽ എഴുതി, “പ്രിയമുള്ളവരേ, നിങ്ങൾ തന്നേ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ദൈവകോപത്തിന്നു ഇടംകൊടുപ്പിൻ; പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളതു; ഞാൻ പകരം ചെയ്യും എന്നു കർത്താവു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു ” (റോമർ 12:19). എബ്രായർ 10:30-ലും അവൻ അതേ സന്ദേശം ആവർത്തിച്ചു.

ആവർത്തനം 32:35-ൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം. തക്കസമയത്ത് താൻ അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് വിശ്വസ്തർക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, കാരണം “ദൈവമോ രാപ്പകൽ തന്നോടു നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ ആയാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കയില്ലയോ? ” (ലൂക്കോസ് 18:7; 2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:6-10; വെളിപ്പാട് 6:9-11).

ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദിനത്തിൽ വിശ്വാസിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ദുഷ്ടന്മാർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കും. അവരുടെ ദുഷ്ട ജീവിതത്താൽ, അവർ ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളെത്തന്നെ പുറത്താക്കി, അവന്റെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:6-10; വെളിപ്പാട് 6:15-17).

അതുകൊണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട പൗലോസ് ദൈവമക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നു “നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവന് ഭക്ഷണം നൽകുക; ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനു കുടിപ്പാൻ കൊടുക്ക; അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ തലയിൽ തീക്കനൽ കൂമ്പാരമാക്കും” (റോമർ 12:20). ഇതും സദൃശവാക്യങ്ങൾ 25:21, 22-ൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ്.

അങ്ങനെ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനോട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രതികാരം ദയയാണ്. ശത്രുവിന്റെ തലയിൽ തീക്കനൽ കൂമ്പാരമാക്കുന്നത് വിദ്വേഷത്തേക്കാൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 25:22-ലെ ഭാഗം ഈ വാക്കുകളോടെ അവസാനിക്കുന്നു, “കർത്താവ് നിനക്കു പ്രതിഫലം നൽകും”, നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനോട് ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക്. “തിന്മയോടു തോല്ക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക ” (റോമർ 12:21).

പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് കരുത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല, ബലഹീനതയുടെ ലക്ഷണമാണ്. തന്റെ കോപം തീവ്രമാക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും സ്‌നേഹത്തിന്റെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ക്രിസ്‌തീയ തത്ത്വങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾ അനുവദിക്കുബോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ ക്രിസ്‌തീയ നടപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പ്രതികാരാഭിലാഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും തന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയോടു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസി തിന്മയുടെ മേൽ വിജയം നേടുന്നു.

നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനും ദുഷ്ടതയെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നിർവീര്യമാക്കുവാനും, കർത്താവിനായി ഒരു ആത്മാവിനെ നേടാനും കഴിയും. കാരണം, ദൈവം പാപികൾക്ക് അർഹമായ പ്രതികാരം നൽകിയില്ല, മറിച്ച് അവരോട് സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ദയയും ക്ഷമയും ദീർഘക്ഷമയുമാണ് മനുഷ്യരെ അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് (റോമ. 2:4).

ഒരു വിശ്വാസിക്ക് തന്റെ ശത്രുവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് കൃത്യമായി എങ്ങനെ അറിയാനാകും? “മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്കും ചെയ്യുക” (മത്തായി 7:12) എന്ന സുവർണ്ണ നിയമം വിശ്വാസിക്ക് ബാധകമാക്കാം. സുവർണ്ണ നിയമം പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ രണ്ടാമത്തെ പട്ടികയുടെ കടമയെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ നമ്മളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു പദപ്രയോഗമാണിത് (മത്താ. 19:16-19; 22:39, 40).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.