“നമ്മെ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ ” എന്ന വാചകം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശു തന്റെ അനുഗാമികളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു: “ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ, ദുഷ്ടങ്കൽനിന്നു ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കേണമേ” (മത്തായി 6:13). കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ ഭാഗം ആശ്ചര്യപ്പെടുന്ന ചിലർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു: ദൈവം ആളുകളെ പരീക്ഷിക്കുമോ?

വശീകരിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരീക്ഷിക്കുക എന്നാണ്. സ്രഷ്ടാവ് ആയതിനാൽ, ദൈവത്തിന് തീർച്ചയായും തന്റെ മക്കളെ പരീക്ഷിക്കാനോ “തെളിയിക്കാനോ” കഴിയും (യോഹന്നാൻ 6:6), “പരീക്ഷണം” (പ്രവൃത്തികൾ 16:7), “പരിശോധിക്കുക” (2 കൊരി. 13:5), “പരിശോധിക്കുക” (എബ്രാ. 11:17; വെളി. 2:2, 10; 3:10). മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം, എന്നാൽ അവൻ തന്റെ മക്കളെ പരീക്ഷിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ ബലഹീനതകൾ തിരിച്ചറിയാനും അവന്റെ സഹായത്താൽ അവരുടെ വഴികൾ നന്നാക്കാനും കഴിയും.

ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ “പരീക്ഷിക്കുന്നു,” അല്ലെങ്കിൽ “തെറ്റുതിരുത്തുന്നു” എന്നതിന് തിരുവെഴുത്തുകൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുന്നു. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇതു കാണാം: “ഇതിനു ശേഷം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചു, “അബ്രഹാം!” എന്നു പറഞ്ഞു. (ഉല്പ. 22:1). മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രായേല്യരുടെ അനുഭവത്തിലും ഇത് കാണാം “മോശ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു: “ഭയപ്പെടേണ്ട; നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ ഭയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നത്” (പുറ. 20:20).

എന്നാൽ ദൈവം ഒരിക്കലും തന്റെ മക്കളെ പാപത്തിലേക്ക് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നില്ല “ആരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, “പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു ആരും പറയരുതു. ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവൻ ആകുന്നു; താൻ ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല” (യാക്കോബ് 1:13). അതിനാൽ, വിശ്വാസി ചിലപ്പോൾ നേരിടുന്ന വേദന, പരീക്ഷണങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഒരിക്കലും അവനെ പാപത്തിലേക്ക് വശീകരിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനെപ്പോലെയാണ്, അവൻ തന്റെ ലോഹം അഗ്നിയിൽ ഇടുന്നു, അത് നശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല, ശുദ്ധമായ ഒരു ലോഹം ഫലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ. അതിനാൽ, ദൈവം ആളുകളെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ, ആരും വീഴണമെന്ന് അവൻ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

“മനുഷ്യർക്കു നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്കു നേരിട്ടിട്ടില്ല; ദൈവം വിശ്വസ്തൻ; നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നതിന്നു മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കു സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന്നു പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവൻ പോക്കുവഴിയും ഉണ്ടാക്കും” (1 കൊരി. 10:13).

ദൈവം തന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് എല്ലാ പരീക്ഷയും എടുത്തുകളയുമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നല്ല, മറിച്ച് അതിൽ വീഴാതെ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടും (യോഹന്നാൻ 17:15). എന്നാൽ പ്രലോഭനത്തിന്റെ വഴിയിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് (സദൃ. 7:9), സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം അവർക്ക് അവകാശപ്പെടാനാവില്ല.

പരാജയവും നാശവും കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പരീക്ഷി ക്കുന്നതു സാത്താനാണ് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും (മത്താ. 4:1), കരുണാർദ്രമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ദൈവം അവന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അസാധുവാക്കുന്നു “എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കു, നിർണ്ണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കു തന്നേ, സകലവും നന്മെക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു” (റോമ. 8:28).

അതുകൊണ്ട്, മത്തായി 6:13, “പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കരുതേ” എന്ന് പറയുന്നതു ഒരു അപേക്ഷയായി മനസ്സിലാക്കണം. “എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരു തിന്മയിലേക്കും ചായിക്കരുതേ” (സങ്കീ. 141:4) എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാവീദ് പ്രവാചകൻ ഇതേ പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

 

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.