നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രഭാവലയം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിൾപരമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഊർജ്ജമണ്ഡലമാണ് പ്രഭാവലയം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. സൈക്കിക്സ്, നിഗൂഢത, ന്യൂ ഏജ്, വിക്ക (ആധുനിക വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഒരു രൂപം), മന്ത്രവാദം എന്നിവയുടെ പ്രഭാവലയം എന്ന ആശയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് നമ്മുടെ ദൈവിക സത്തയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് വികാരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ആരോഗ്യവും തിരിച്ചറിയാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. പുതിയ കാലത്തെ മതം പാന്തീസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അത് ദൈവം സൃഷ്ടിയാണെന്നും സൃഷ്ടി ദൈവമാണെന്നും സൃഷ്ടി ദൈവമാണെന്നും സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്നും സൃഷ്ടി ദൈവത്തിലാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന പാന്തീസമാണ്. പ്രഭാവലയം പലപ്പോഴും ഈ ദൈവിക സത്തയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസത്തിന് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്.

ഒന്നാമതായി, ഈ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചില മാർഗങ്ങളുമായി മാനസികരോഗികളുമായും പ്രഭാവലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അനുമാനിക്കുന്നവരുമായുമുള്ള സമ്പർക്കത്തെ വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ലേവ്യപുസ്തകം 20:27, ആവർത്തനം 18:10-13; ഗലാത്യർ 5:19-21). രണ്ടാമതായി, പാന്തീസം എന്ന ആശയം ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല. ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും, അവൻ അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാണ്. ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും, ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും അവന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഇല്ല (യെശയ്യാവ് 45:12; യെശയ്യാവ് 66:1; 1 രാജാക്കന്മാർ 8:27; 2 ദിനവൃത്താന്തം 2:6; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 139:7-10; യിരെമ്യാവ് 23: 23-24; പ്രവൃത്തികൾ 17:24). മൂന്നാമതായി, നവയുഗ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്ന ആളുകൾ, സൗഖ്യമാക്കലിനും മറ്റ് സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കുമായി ഉപാധികൾ കൃത്രിമം, സന്തുലിതമാക്കൽ, നിയന്ത്രിക്കൽ വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശനം എന്നിവയ്ക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായോ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായോ യുക്തിപരമായോ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ബൈബിൾപരമായോ സാധുതയുള്ളതല്ല. ബൈബിളിൽ നിഷിദ്ധമായ ഒരു മന്ത്രവാദ സമ്പ്രദായമാണ് ഊർജ്ജം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ഈ മാർഗം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത്.

മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ കലാസൃഷ്ടികളെ പരാമർശിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്, അവിടെ യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും വിശുദ്ധന്മാരെയും അവരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ (തലയ്ക്ക് ചുറ്റും പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു വൃത്തം കാണിക്കുന്നു) ഹാലോസ് കൊണ്ട് വരച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കലാസൃഷ്ടികളിലെ ഈ ഹാലോസിന്റെ ഉത്ഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറജാതീയ പുരാതന ഗ്രീക്കുകാരിൽ നിന്നും റോമാക്കാരിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്, ഇത് പൗരസ്ത്യ മതങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്ടിയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അത് ബൈബിളിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല. ദൈവികതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രത്യേക പ്രഭാവലയം ഉണ്ടെന്ന് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ “വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കാൻ” നമ്മെ വിളിക്കുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 1:7). നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെളിച്ചം ഒരു പ്രഭാവലയമോ പ്രകാശവലയമോ അല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക സ്വഭാവമാണ്, അത് നല്ല പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രകടമാണ് “മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കാണാനും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ” (2 കൊരിന്ത്യർ 4:6).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment