നമ്മുടെ മൊത്ത വരുമാനത്തിൽ നിന്നോ അറ്റാദായത്തിൽ നിന്നോ ദശാംശം നൽകണമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പഴയനിയമത്തിൽ, ദശാംശം പുരോഹിതരുടെ വരുമാനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ലേവി ഗോത്രത്തിന് (പുരോഹിതന്മാർ)ക്ക് വിള വളർത്തുന്നതിനും വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ഭൂമിയുടെ ഒരു വിഹിതവും ലഭിച്ചില്ല, മറ്റ് 11 ഗോത്രങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിച്ചു. ആലയത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിലും ദൈവജനത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചും ലേവ്യർ മുഴുസമയവും പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനാൽ, ദശാംശം പുരോഹിതന്മാരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കണം എന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി.

പുതിയ നിയമത്തിലും ഇതേ തത്ത്വം ഇങ്ങനെയാണ്: “ദൈവാലയകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ദൈവാലയംകൊണ്ടു ഉപജീവിക്കുന്നു എന്നും യാഗപീഠത്തിങ്കൽ ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്നവർ യാഗപീഠത്തിലെ വഴിപാടുകളിൽ ഓഹരിക്കാർ ആകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? അതുപോലെ കർത്താവും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കേണം എന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 9:13, 14).

അപ്പോൾ ചോദ്യം ഉയരുന്നു: ആദായത്തിന്റെ മൊത്തം ദശാംശം നൽകണോ?

നിങ്ങളുടെ ചെക്കിൽ നിന്നുള്ള കിഴിവുകൾ റോഡുകൾ, മെഡിക്കൽ സഹായം, റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുതലായവയുടെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന നികുതികൾ പോലെയുള്ളവയാണെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ വർദ്ധനവായി കണക്കാക്കും. അതിനാൽ, ദശാംശം നിങ്ങളുടെ മൊത്ത ശമ്പളത്തിന്റെ 10% ആയിരിക്കണം, അല്ലാതെ മൊത്തം തുകയുടെ 10% അല്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് സ്വന്തമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം നൽകുന്ന വരുമാനത്തിൽ ദശാംശം നൽകണം, കൂടാതെ എല്ലാ ചെലവുകളും കുറച്ചതിന് ശേഷം കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭം.

ദൈവം ഒരു അത്ഭുതകരമായ വാഗ്ദത്തം നൽകി, “എന്റെ ആലയത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറന്നു, സ്ഥലം പോരാതെവരുവോളം നിങ്ങളുടെമേൽ അനുഗ്രഹം പകരുകയില്ലയോ? എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ എന്നെ പരീക്ഷിപ്പിൻ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.” (മലാഖി 3:10).

ബൈബിളിൽ ദൈവം ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരേയൊരു സമയമാണിത്. ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു സമയമാണിത്. വിശ്വസ്‌തരായ പല ദശാംശക്കാരും “ദൈവത്തെക്കാൾ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല” എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിന് സന്തോഷത്തോടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.