നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ ദൈവം ക്ഷമയുള്ളവനാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മോട് ക്ഷമ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു: “നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല; പാപം ഒഴികെ സർവ്വത്തിലും നമുക്കു തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനത്രേ നമുക്കുള്ളതു. അതുകൊണ്ടു കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്തു സഹായത്തിന്നുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന്നു അടുത്തു ചെല്ലുക ” (എബ്രായർ 4:15, 16).

മനുഷ്യനു പൊതുവായുള്ള ബലഹീനതകൾ ക്രിസ്തു തന്റെ അവതാരത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ചു. “ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ” അവനിൽ ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ ഭാരവും അവൻ അനുഭവിച്ചു, എന്നിട്ടും അവൻ ഒരിക്കലും പാപത്തിന് വഴങ്ങിയില്ല (യോഹന്നാൻ 12:31).

“താൻ തന്നേ പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടമനുഭവിച്ചിരിക്കയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്കു സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആകുന്നു ” (ഹെബ്രായർ 2:18). അതിനാൽ, നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളോടും പ്രയാസങ്ങളോടും യേശു പൂർണമായി സഹതപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനാകാനും പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനും അവൻ പൂർണ്ണമായി യോഗ്യനാണ്.

നാം കടന്നുപോകുന്നത് എന്താണെന്ന് യേശു മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ദൈവത്തോട് മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന വസ്തുത നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനവും പ്രത്യാശയും നൽകന്നു. കരുണയും പാപത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയും പ്രാപിക്കുന്നതിനായി സ്നേഹവാനായ പിതാവിന്റെ കൃപയിലേക്ക് യേശു നമുക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നു, “മനുഷ്യർക്കു നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്കു നേരിട്ടിട്ടില്ല; ദൈവം വിശ്വസ്തൻ; നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നതിന്നു മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കു സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന്നു പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവൻ പോക്കുവഴിയും ഉണ്ടാക്കും ” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:13-14).

ഈ കൃപ നമ്മെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിച്ചുനിൽക്കാൻ സഹായിക്കും, പരീക്ഷകളെ മറികടക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. നാം ദിവസവും ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അവന് കരുണയുടെയും കൃപയുടെയും ഒരു പുതിയ സഹായം നൽകും, അത് ആത്മാവിൽ വിജയവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കും (2 കൊരിന്ത്യർ 1:2).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment