നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഒരു പുരോഹിതനോട് ഏറ്റുപറയണം എന്നല്ലേ യാക്കോബ് 5:16 അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


“എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന്നു തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഒരുവന്നു വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു” (യാക്കോബ് 5:16).

യാക്കോബ് 5:16-ൽ ഏറ്റുപറയുന്നത്‌ ഒരു പുരോഹിതനോട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നതിന് തുല്യമല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ പരസ്പരം ഏറ്റുപറയുകയും പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം എന്നാണ്. ഈ വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയേണ്ടത് രോഗികളാണ്. അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന “സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ” (വാക്യം 14) സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് യാക്കോബ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു. ഏറ്റുപറച്ചിൽ രോഗശാന്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥയാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ ആത്മാർത്ഥമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യകത കുറ്റമറ്റ മനസ്സാക്ഷിയാണ്, അതിനാൽ മറ്റുള്ളവർ ഉൾപ്പെടുന്ന പാപങ്ങൾ മുറിവേറ്റവരോട് ഏറ്റുപറയേണ്ടതാണ്. കുറ്റബോധമുള്ള മനസ്സാക്ഷി ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “ദൈവം ഒരുവനും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനുമാണ്, മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു” (1 തിമോ. 2:5). യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ പാപിയെ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ (യോഹന്നാൻ 14:5-6; റോമർ 5:1-2). മനുഷ്യ മധ്യസ്ഥരുടെ ആവശ്യവും അത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്ക് ചിലരെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൂല്യവും പൗലോസ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി നിരാകരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തു നമ്മുടെ “പിതാവിന്റെ കൂടെയുള്ള ന്യായവാദിയാണ് ” (1 യോഹന്നാൻ 2:1). രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവത്തോട് മാത്രം ഏറ്റുപറയേണ്ടതാണ്. ദാവീദ് എഴുതി, “ഞാൻ എന്റെ അതിക്രമങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറയും, നീ എന്റെ പാപത്തിന്റെ അകൃത്യം ക്ഷമിച്ചു” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 32:5). അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, “നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോടു പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു സകലഅനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 1:9). അതിനാൽ, ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണം.

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരോട് ഏറ്റുപറയണമെന്ന് കത്തോലിക്കാ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ ബൈബിൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാളുടെ പാപങ്ങൾ മറ്റൊരു പാപിയോട് ഏറ്റുപറയുന്ന സമ്പ്രദായം കുമ്പസാരക്കാരനെ തരംതാഴ്ത്തുക മാത്രമല്ല, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ദോഷകരമാണ്. ചില പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ലജ്ജാകരമാണ് എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു (എഫെസ്യർ 5:12). അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മറ്റൊരു മനസ്സിൽ തിന്മയുടെ വിത്ത് പാകുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. പൗലോസ് എഴുതി, “കേൾക്കുന്നവർക്കു കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ആവശ്യംപോലെ ആത്മികവർദ്ധനെക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതു ഒന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്നു പുറപ്പെടരുതു”(എഫെസ്യർ 4:29). അതിനാൽ, നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും എതിരായി പാപം ചെയ്താൽ, അത് അവരുമായി ശരിയാക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മറ്റൊരു പാപിയോട് ഏറ്റുപറയരുത്. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഏറ്റുപറയണം, അവൻ നമ്മോട് ക്ഷമിക്കും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment