നമ്മുടെ നീതി കറപിരണ്ട തുണിപോലെയാണെങ്കിൽ, നാം എന്തിന് നല്ലവരാകാൻ ശ്രമിക്കണം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “നമ്മുടെ എല്ലാ നീതിയും കറപിരണ്ട തുണിപോലെയാണ്” (അദ്ധ്യായം 64:6). മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രയത്‌നങ്ങൾക്ക് നീതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാവില്ല. ന്യായവിധിയുടെ നാളിൽ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കാൻ ക്രിസ്തു പ്രദാനം ചെയ്ത നീതി മാത്രമേ ആളുകളെ ഒരുക്കുകയുള്ളൂ (ഗലാ. 2:16).

നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം പരിശ്രമത്താൽ രക്ഷ നേടാമെന്ന് യഹൂദന്മാർ ചിന്തിച്ചത് തെറ്റായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമേ പാപിയെ നീതീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:12; 3:16; റോമ. 4:3; 5:1). യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സൗജന്യ ദാനമായാണ് തൽക്ഷണ നീതീകരണം തരുന്നത് (യോഹന്നാൻ 3:16). അതിനാൽ, ഈ ഇടപാടിൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല (എഫേസ്യർ 2:9).

എന്നാൽ ദൈവകൃപയിലുള്ള യഥാർത്ഥ കീഴടങ്ങുന്ന വിശ്വാസം എപ്പോഴും അവന്റെ നിയമത്തോടുള്ള അനുസരണം ഉളവാക്കും. ബൈബിൾ പറയുന്നു: “എന്നാൽ ദൈവകൃപയിലുള്ള യഥാർത്ഥ കീഴടങ്ങുന്ന വിശ്വാസം എപ്പോഴും അവന്റെ നിയമത്തോടുള്ള അനുസരണം ഉളവാക്കും. ബൈബിൾ പറയുന്നു: “ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതങ്ങൾ പോലും വിശ്വസിക്കുകയും വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (യാക്കോബ് 2:19). യേശുവിന്റെ രക്ഷാകര ശക്തിയിൽ പിശാചിനുപോലും വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തതിനാൽ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. പ്രതിബദ്ധതയില്ലാതെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകുന്നു, “പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജ്ജീവമാണ്” (യാക്കോബ് 2:26). അതിനാൽ, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിലുള്ള അനുസരണയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണ് (റോമർ 1:5).

നമുക്ക് “കൃപ” ഉള്ളതിനാൽ നാം അനുസരണക്കേടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചാലും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മറയ്ക്കപ്പെടുമെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു. എന്നാൽ ദൈവകൃപ ഉള്ളതിനാൽ പാപത്തിൽ തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മേൽ പൂർണ്ണ വിജയം നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് (ഗലാത്യർ 1:4). യേശു വന്നത് പാപത്തിലല്ല പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാനാണ്. അവൻ വന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനും പരീക്ഷകളെ ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകാനുമാണ്-പാപത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സൗജന്യ ലൈസൻസ് നൽകാനല്ല.

അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു:“കുഞ്ഞുങ്ങളേ, ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കരുതു; അവൻ നീതിമാനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നീതി ചെയ്യുന്നവൻ നീതിമാൻ ആകുന്നു. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാചിന്റെ മകൻ ആകുന്നു. പിശാചു ആദിമുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നേ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി. ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല; അവന്റെ വിത്തു അവനിൽ വസിക്കുന്നു; ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചതിനാൽ അവന്നു പാപം ചെയ്‌വാൻ കഴികയുമില്ല ” (1 യോഹന്നാൻ 3:7-9).

നിത്യേനയുള്ള തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പഠനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും നാം അവനോട് പറ്റിനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജഡത്തിന്റെ മേൽ നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വിജയം ലഭിക്കും (യോഹന്നാൻ 15:4-6). ഇത് ഒരു നീണ്ട ജീവിത പ്രക്രിയയാണ്, അതിനെ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു (2 തെസ്സ. 2:13). “നമ്മെ സ്‌നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം നാം ജയിക്കുന്നവരെക്കാൾ അധികമാണ്” (റോമർ 8:37 ഫിലിപ്പിയർ 4:13) മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപയും ദൈവം നമുക്ക് നൽകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും, “നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് വിജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments