നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം ആത്മീയ വളർച്ചയുടെയും ഉന്നമനത്തിന്റെയും നിർണായക ഭാഗമാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ നിർവചനം ബൈബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു, “വിശ്വാസം എന്നതോ, ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു” (എബ്രായർ 11:1). മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ: നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന, കാണാത്ത കാര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ദിവ്യശക്തിയുടെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനമാണ് വിശ്വാസം. “നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” (റോമർ 1:17). ഒരു വിശ്വാസി സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിലും യോഗ്യതയിലും ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും ജീവിക്കും.

ഒരു ദിവസം യേശു മരത്തിൽ പഴങ്ങൾ തിരയുകയായിരുന്നു. ഇലകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അയാൾ കണ്ടെത്തിയില്ല. അതിനാൽ, അവൻ ഈ വൃക്ഷത്തോട് പറഞ്ഞു: “ഇനി നിങ്കൽനിന്നു എന്നേക്കും ആരും ഫലം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ” (മർക്കോസ് 11:13,14). പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവർ അതേ സ്ഥലം കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അത്തിമരം വേരുകളിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു (വാക്യം. 20). ആ വൃക്ഷത്തോട് സാമ്യമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഫലമില്ലാതെ. ദൈവം നമ്മുടെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വെറുതെയിരിക്കാനും സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ ആകാനും കഴിയില്ല. “പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണ്മാൻ ആർക്കും കഴിയകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു” (യോഹന്നാൻ 3:3).

വിശ്വാസം എപ്പോഴും സജീവമാണ്, ഫലം നൽകുന്നു. അത് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ പിതാവു മഹത്വപ്പെടുന്നു; അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആകും” (യോഹന്നാൻ 15:8). ദൈവികമായ പ്രതിച്ഛായ അവന്റെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം വരുന്നു. ആളുകൾക്ക് പാപത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര കഠിനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പിശാച് അവകാശപ്പെടുന്നു (റോമർ 8:37). എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലൂടെ പാപത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപയും വിശ്വാസിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ദൈവകൃപയാൽ മനുഷ്യർ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നു (മത്തായി 5:16).

യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്നു വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” (മത്താ. 21:21). പ്രയാസത്തിന്റെ പർവതങ്ങൾ, പാപത്തിന്റെ പർവതങ്ങൾ, അധഃപതനത്തിന്റെ പർവ്വതം. എല്ലാം സഹിക്കാനും എല്ലാം വിശ്വസിക്കാനും എല്ലാം പ്രത്യാശിക്കാനും എല്ലാം സഹിക്കാനും കഴിയുന്നതുവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു (1 കോറി. 13:7).

ഒടുവിൽ, യേശു നമുക്ക് ഉറപ്പുനൽകി: “അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്നു വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” (മർക്കോസ് 11:24). വിശ്വാസികൾ സ്വർഗവുമായി സഹകരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത വിഭവങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ദൈവം അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുകയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യും (യോഹന്നാൻ 14:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments