നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മതേതര സമൂഹത്തിൽ വിവാഹ സമത്വത്തിനെതിരായിരിക്കുന്നത് വിവേചനമല്ലേ?

Author: BibleAsk Malayalam


നമുക്ക് ആദ്യം വിവേചനത്തിന്റെ നിർവചനം നോക്കാം: വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ അന്യായമായ അല്ലെങ്കിൽ മുൻവിധിയോടെയുള്ള പെരുമാറ്റം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം സ്നേഹമാണ് (ഗലാത്യർ 5:6), മറ്റുള്ളവരെ അന്യായമായി വിധിക്കാതിരിക്കുക (മത്തായി 7:1-2) എന്നതിനാൽ ബൈബിൾ ഒരു തരത്തിലും വിവേചനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ജനവിഭാഗങ്ങളെ വിവേചനം കാണിക്കാൻ ബൈബിളിലുള്ള വിശ്വാസം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരാളും അത് നിലകൊള്ളുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ബൈബിൾ സത്യമായി പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളോടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ സ്വീകാര്യമായ കാര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല, അവിടെയാണ് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് വിവാഹ സമത്വം. ബൈബിളിനെ കർശനമായി പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവരെ വിവേചനത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായി പലരും ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം ബൈബിൾ വിശ്വാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചില ജീവിതശൈലി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് എതിരാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആക്രമണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു കുടുംബം ബൈബിൾ മാതൃക തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ചില ആളുകളുടെ സ്വന്തം എതിർപ്പുകളുടെ ഒരു പ്രകടനമാണ്.

ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ സമൂഹം സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയുടെ ബോധ്യങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ ആരെയും അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിൽ ബൈബിളിലെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പിന്തുടരുന്നതും അതുപോലെ ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പാത പിന്തുടരുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ജീവിതശൈലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അവരുടെ വിയോജിപ്പ് വിവേചനമല്ല. നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരാൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മതവിശ്വാസിയോട് വിവേചനം കാണിക്കാനാവാത്തതുപോലെ.

യേശുവിന്റെ പുതിയനിയമ പഠിപ്പിക്കലുകൾ സഭയെയും ഭരണകൂടത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന ആശയവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. (ലൂക്കാ 20:25). തന്റെ അനുയായികളെ നിയമനിർമ്മാണത്തിലോ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലോ സജീവമാക്കാൻ യേശു ആഹ്വാനം ചെയ്തില്ല. അവരുടെ സ്വാർത്ഥ വഴികൾ നിഷേധിച്ച് അവനെ അനുഗമിക്കാൻ അവൻ അവരെ വിളിച്ചു (മത്തായി 16:24).

അതിനാൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ഒരുമിച്ചു ന്യായവാദം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 1:18). നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ന്യായവാദം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നല്ലതായിരിക്കും. പരസ്പരം വീക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ആദരവോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും വിയോജിക്കാൻ സമ്മതിക്കാനും കഴിയും. “സാധ്യമെങ്കിൽ, നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം, എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക” (റോമർ 12:18).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment