നമ്മുടെ ചിന്തകളാലോ പ്രവൃത്തികളാലോ ദൈവം നമ്മെ വിധിക്കുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ചിന്തകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു

“എന്തെന്നാൽ, ഉള്ളിൽ നിന്ന്, മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്, ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ, വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, കൊലപാതകം, മോഷണം, അത്യാഗ്രഹം, ദുഷ്ടത, വഞ്ചന, അശ്ലീലം, ദുഷിച്ച കണ്ണ്, ദൂഷണം, അഹങ്കാരം, വിഡ്ഢിത്തം എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു. ഈ തിന്മകളെല്ലാം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു” (മർക്കോസ് 7:21-23).

ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ, നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ആദ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് യേശു കാണിക്കുന്നു, കാരണം എല്ലാ പാപപ്രവൃത്തികളും മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തിയല്ല, പ്രവൃത്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരിക മനോഭാവം കൊണ്ടല്ലെന്ന് ക്രിസ്തു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തി ആന്തരിക മനോഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

യേശു പറഞ്ഞു: “കൊല ചെയ്യരുത്, കൊല്ലുന്നവൻ ന്യായവിധിയിൽ അപകടത്തിലാകും എന്ന് പണ്ടുള്ളവരോട് പറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. വിധിയുടെ അപകടത്തിൽ ആകുക. ആരെങ്കിലും തൻ്റെ സഹോദരനോട്, ‘നിസ്സാര!’ എന്നു പറയുന്നവൻ ന്യായാധിപസഭയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. മൂഢാ എന്നു പറഞ്ഞാലോ അഗ്നിനരകത്തിനു യോഗ്യനാകും.(മത്തായി 5:21, 22) കോപത്തിൻ്റെ അന്തിമഫലമാണ് കൊലപാതകം. ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ കോപം സഹമനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കാം. കോപത്തിൻ്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തികളെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നിയമപരമായ കോടതികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കാര്യത്തിൻ്റെ വേരുകൾ കാണാൻ കഴിയൂ, കോപത്തിന് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ വിധിക്കാൻ കഴിയും.

“വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു എന്നു പണ്ടുള്ളവരോടു പറഞ്ഞതു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ” എന്നു യേശു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീയെ മോഹിച്ചു നോക്കുന്നവൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവളുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്‌തു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. (മത്തായി 5:27, 28). കാമത്തിൻ്റെ പാപം ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ് – കാരണം, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ശക്തി, ഇച്ഛ (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 7:19). വ്യഭിചാരമെന്ന ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തി ആന്തരിക തീരുമാനത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണമാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.