നമുക്ക് എങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉറപ്പിക്കാം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കുക

യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യാനും അവസാനം വരെ സഹിക്കാനുമുള്ള കൃപയും ശക്തിയും നേടാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് ഗലീലിയിലെ കൊടുങ്കാറ്റുള്ള തിരമാലകളിൽ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഒരു നിമിഷം പോലും രക്ഷകനിൽ നിന്ന് തന്റെ കണ്ണുകൾ തിരിച്ചുകളയുന്നതു  അപകടകരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി (മത്തായി 14:24-32). അതുകൊണ്ട്, “ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയോരു സമൂഹം നമുക്കു ചുറ്റും നില്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ടു നമുക്കു മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തിവരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക; തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്തു അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കയും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കയും ചെയ്തു” (എബ്രായർ 12:1-2).

പൗലോസ് കൊലോസ്സ്യരെ ഇങ്ങനെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു, “ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എവിടെയാണ് മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സ്ഥാപിക്കുക. ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല, മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സ്ഥാപിക്കുക. എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ മരിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും” (കൊലൊസ്സ്യർ 3:1-4)

(കൊലോസ്യർ 3:1-4). അവൻ എബ്രായർക്കും ഇതേ ഉപദേശം നൽകി, “അതുകൊണ്ടു വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരേ, സ്വർഗ്ഗീയവിളിക്കു ഓഹരിക്കാരായുള്ളോരേ, നാം സ്വീകരിച്ചുപറയുന്ന അപ്പൊസ്തലനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കുവിൻ. ” (എബ്രായർ 3:1). നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിധി എവിടെയായിരിക്കും, അവന്റെ ഹൃദയം അവിടെയായിരിക്കും (മത്തായി 6:21). അവൻ എബ്രായർക്കും ഇതേ ഉപദേശം നൽകി, “അതിനാൽ, സ്വർഗ്ഗീയ വിളിയിൽ പങ്കുചേരുന്ന വിശുദ്ധ സഹോദരീസഹോദരന്മാരേ, നമ്മുടെ അപ്പോസ്തലനും മഹാപുരോഹിതനുമായി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന യേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ സ്ഥാപിക്കുക” (എബ്രായർ 3:1). നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിധി എവിടെയായിരിക്കും, അവന്റെ ഹൃദയം അവിടെയായിരിക്കും (മത്തായി 6:21).

പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ.

വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണ് യേശുവിൽ ഉറപ്പിക്കുകയെന്നാൽ, സഹിക്കാനും ജയിക്കാനും നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ശക്തിയുടെ ഉറവിടമായ അവനുമായി തടസ്സമില്ലാത്ത ബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. യേശുവിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില തെറ്റായ കുറ്റബോധങ്ങൾ ഇതാ:

1-ദിവസവും തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിക്കുക. “എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു ” (2 തിമോത്തി 3:16). രക്ഷയ്ക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പുസ്തകം ബൈബിൾ മാത്രമാണ്. പത്രോസ് എഴുതി, “  “പ്രവാചകവാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായിട്ടു നമുക്കുണ്ടു. നേരം വെളുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയനക്ഷത്രം ഉദിക്കയും ചെയ്‍വോളം ഇരുണ്ടു സ്ഥലത്തു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കുപോലെ അതിനെ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ നന്നു” (2 പത്രോസ് 1:19) . ദാവീദ് എഴുതി, ” ഞാൻ നിന്നോടു പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ” (സങ്കീർത്തനം 119:11).

2-“നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:17). സ്വർഗ്ഗവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടരുത് (ലൂക്കാ 18:1). പൗലോസ് “രാപ്പകൽ” അദ്ധ്വാനിച്ചു (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:9); അവൻ “രാവും പകലും” പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു (1തെസ്സലൊനീക്യർ 3:10). അതിനാൽ, അത് നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മാതൃകയായ യേശു, രാത്രി മുഴുവൻ പല പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു (ലൂക്കോസ് 6:12; മത്തായി 26:36-44).

3-കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക:“ ഇതാ, ദൈവം എന്റെ രക്ഷ; യഹോവയായ യാഹ് എന്റെ ബലവും എന്റെ ഗീതവും ആയിരിക്കകൊണ്ടും അവൻ എന്റെ രക്ഷയായ്തീർന്നിരിക്കകൊണ്ടും ഞാൻ ഭയപ്പെടാതെ ആശ്രയിക്കും. ” (ഏശയ്യാ 12:2). നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ജീവൻ ത്യജിച്ചതിനാൽ നമുക്ക് അവനിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

4-കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇപ്രകാരം കൽപിച്ചു, “ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ ” (മത്തായി 28:19). “  യേശുവിനെ കർത്താവു എന്നു വായികൊണ്ടു ഏറ്റുപറകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു എന്നു ഹൃദയംകൊണ്ടു വിശ്വസിക്കയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും” (റോമർ 10:9) എന്ന് ബൈബിൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

അവസാനമായി, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ആത്മാവ് അവനുമായി അനുദിനം ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും അവന്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയും വേണം (ഗലാത്യർ 2:20). യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നിൽ വസിപ്പിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും; കൊമ്പിന്നു മുന്തിരവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കു കഴികയില്ല.” (യോഹന്നാൻ 15:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments