നമുക്ക് എങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കാനാകും?

Author: BibleAsk Malayalam


അത്ഭുതങ്ങളും ശാസ്ത്രവും

പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായി ഒരു അത്ഭുതം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു, അത് ഒരു അമാനുഷിക വിശദീകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂ, ശാസ്ത്രീയമായല്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ബാധകമല്ല, കാരണം അവൻ പ്രകൃതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള അസ്തിത്വമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ദ്രവ്യമോ ഊർജ്ജമോ പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ആദ്യ നിയമം പറയുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ ഒന്നിനും ഈ നിയമം ലംഘിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ദൈവം പ്രകൃതിയുടെ സ്രഷ്ടാവായതിനാൽ, അത്തരമൊരു നിയമം ദൈവത്തിനു ബാധകമല്ല.

ബൈബിൾ കാലങ്ങളിൽ, മനുഷ്യവർഗവുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും രൂപകൽപ്പനയും അവകാശവാദം സത്യമാണെന്ന് സാധൂകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അത്. അല്ലെങ്കിൽ അമാനുഷിക ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ദൂത് ആയിരുന്നു.

തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കത്തിൽ, ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന തന്റെ സ്ഥിരീകരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട്, അവൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ ദൈവപുത്രനാണെന്ന അവന്റെ അവകാശവാദം വിശ്വസനീയമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു

അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നില്ല, കാരണം ആ നിയമങ്ങൾ “സാധാരണയായി” എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിവരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ മാർഗമാണ്. എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നില്ല. ദൈവം തന്നെ എല്ലാം “സാധാരണ ഗതിയിൽ ” ചെയ്യണമെന്ന് അവഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ദൈവം,അവന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മേലുള്ള തന്റെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിദൂര ഭ്രമണപഥങ്ങളെ അവയുടെ നിയുക്ത ഗതികളിൽ നിലനിർത്തുന്നു, അതേസമയം ആറ്റത്തിന്റെ കണങ്ങളെ അവയുടെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിർത്തുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാം ഒത്തുചേരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അവന് വിധേയമാണ്, അവ അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് (സങ്കീർത്തനം 104:1-35; കൊലൊസ്സ്യർ 1:17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment