നക്ഷത്രവിത്ത് കുട്ടികൾ (ഇൻഡിഗോ, ക്രിസ്റ്റൽ, റെയിൻബോ) എന്ന ആശയം പൈശാചികമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു നക്ഷത്രവിത്ത് ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, അവന്റെ ആത്മാവ് ഭൂമിക്ക് പുറമെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉത്ഭവിക്കുകയും എന്നാൽ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ഈ ജീവികൾ പരിണാമത്തിന്റെ അടുത്ത തലമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇൻഡിഗോ, ക്രിസ്റ്റൽ, റെയിൻബോ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത തരം നക്ഷത്രവിത്തുകളാണ്, ഈ ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് അവർ ഈ ജീവികളിൽ ഒരാളാകാമെന്ന് ബോധ്യമുണ്ട്. ഒരു നക്ഷത്രവിത്തിന് മനുഷ്യരാശിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അസാധാരണമായ ശക്തികളുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതായത് ഒരു ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ രോഗശാന്തി ശക്തികൾ.

ഈ വിശ്വാസം ബൈബിളിലല്ല. തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച്, ഭൂമിയിലെ പൊടിയിൽ നിന്നും ജീവശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ (ഉല്പത്തി 2:7). ദൈവവും നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും ആയതിനാൽ യേശു മാത്രമാണ് മനുഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന ബൈബിൾ സത്യവുമായി ഈ ആശയം വിരുദ്ധമാണ് (യോഹന്നാൻ 1:1-3, 14). എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പാപത്തെ കീഴടക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കാൻ യേശുവിനു മാത്രമേ കഴിയൂ (മത്തായി 1:21), അവന്റെ ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സുഖപ്പെടുത്താനും കഴിയും (ജോയേൽ 2: 28, മത്തായി 10:8). സാത്താന്റെ കള്ളത്തരങ്ങൾക്കെതിരെ ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു (2 യോഹന്നാൻ 1:7).

നക്ഷത്രവിത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അത് പൈശാചികമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലെങ്കിലും, “നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെപ്പോലെ ആകും” (ഉല്പത്തി 3:5) എന്ന് ഹവ്വായോട് പറഞ്ഞ സാത്താന്റെ നുണയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത്. നാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ദൈവങ്ങളാണെന്നോ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു പഠിപ്പിക്കലും അപകടകരമാണ്. ഈ ആശയം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ഈ പാപകരമായ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ദൈവത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 65:17).

ബൈബിൾ പറയുന്നു, “നിയമത്തോടും സാക്ഷ്യത്തോടും: അവർ ഈ വചനപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരിൽ വെളിച്ചം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്” (യെശയ്യാവ് 8:20). നക്ഷത്രവിത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ആശയത്തിന് അതിൽ വെളിച്ചമോ സത്യമോ ഇല്ല, കാരണം അത് തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് വിരുദ്ധവും സാത്താനിൽ നിന്നുള്ള നുണകളുമായി തികച്ചും യോജിപ്പുള്ളതുമാണ്. ദൈവം തങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാണെന്ന് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ സാത്താൻ നുണകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. യേശു തന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ അവസാനത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർന്നുവരുന്ന തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളെ കുറിച്ച് യേശു തന്റെ ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് കാണുകയും ആ ദിവസം വരെ സഹിക്കുകയും ചെയ്യാം. “അനേകം കള്ളപ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേറ്റു പലരെയും വഞ്ചിക്കും… എന്നാൽ അവസാനം വരെ സഹിച്ചുനിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും” (മത്തായി 24:11, 13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment