ധ്യാനാത്മക പ്രാർത്ഥന അപകടകരമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പള്ളികൾ, സെമിനാരികൾ, യുവജന റാലികൾ എന്നിവയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിഗൂഢ രീതികളും സാങ്കേതികതകളുമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ധ്യാനാത്മക പ്രാർത്ഥന ഉൾപ്പെടുന്ന ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോളയുടെ ആത്മീയ വ്യായാമങ്ങൾ. ഈ വ്യായാമങ്ങൾ പഴയ കത്തോലിക്കാ, പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്, കൂടാതെ ദൈവവചനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ധ്യാനത്തിന്റെ വിരുദ്ധവുമാണ്. എമ്മാവൂസിലേക്കുള്ള നടത്തം, കുർസില്ലോ, കേന്ദ്രീകൃത പ്രാർത്ഥന, ഇഗ്നേഷ്യൻ അവബോധം, പരീക്ഷ, മന്ത്രം, ബൈബിൾ ഭാവന, വിവേചന പ്രാർഥനകൾ, യേശു പ്രാർഥന എന്നിവയാണ് ഈ രീതികളുടെ മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ.

കാപട്യ പ്രവൃത്തി

മിക്ക സുവിശേഷകരും ഉടനടി ഒയിജ ബോർഡ് പോലെയുള്ള ഭാവികഥന സമ്പ്രദായങ്ങളെ നിരാകരിക്കും, കൂടാതെ ദുരാത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി ഇതിനെ കാണുന്നു, ബൈബിൾ അതിനെ അപലപിക്കുകയും മ്ലേച്ഛത എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ആവർത്തനം 18:10-12). എന്നാൽ ധ്യാനാത്മക പ്രാർത്ഥന പോലുള്ള കത്തോലിക്കാ ആത്മീയ വ്യായാമങ്ങൾ, ദൈവവചനത്തിൽ അപരിഷ്‌കൃതർക്ക് ഭീഷണിയായി തോന്നില്ല, കാരണം അത് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ മറച്ചുവെയ്ക്കുന്നു.

“ധ്യാന പ്രാർത്ഥന” എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തെങ്കിലുമൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ ചിന്തിക്കുക എന്നാണ്. അതിനാൽ, പേരിനനുസരിച്ച്, ദൈവവുമായുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആശയവിനിമയമായി ഒരാൾ ധ്യാനാത്മക പ്രാർത്ഥനയെ അനുമാനിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ധ്യാന രീതികളുടെ പരിശീലകർ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആളുകളെ ചിന്തയ്ക്കപ്പുറം ദൈവത്തെ “അനുഭവിക്കുന്ന” മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നിഗൂഢമായ ദൃശ്യവൽക്കരണം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലയോളയിലെ ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ ആത്മീയ വ്യായാമങ്ങളാണ്. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥ രൂപമെടുക്കുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്ന നിഗൂഢതയുടെ ലോകത്തേക്ക് പരിശീലകനെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അശുദ്ധാത്മാക്കളാണ്.

ബൈബിൾപരമല്ല.

ധ്യാനാത്മക പ്രാർത്ഥന ബൈബിൾ പ്രാർത്ഥനയല്ല, കാരണം നിഗൂഢമായ “ആത്മീയത” തിരുവെഴുത്തുകളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പങ്കിനെ കുറച്ചുകാണുന്നു. ഭൗമിക അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉയർന്ന “ആത്മീയ” നിലപാടിലേക്ക് വ്യക്തിയെ ഉയർത്തുന്ന “അതീതമായ” അനുഭവങ്ങളെ അത് ഉയർത്തുന്നു. അത് ബൈബിളധിഷ്‌ഠിത ഉപദേശത്തെക്കാൾ “അനുഭവങ്ങളെ” അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ദൈവം തന്റെ വചനത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നൽകിയത്, തന്നിലുള്ളത് എന്താണെന്നും അല്ലാത്തത് എന്താണെന്നും അറിയാൻ തന്റെ മക്കളെ സഹായിക്കാനാണ്. ആയതിനാൽ വേദപുസ്തകങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന “ഉപദേശങ്ങൾ … നാം കേൾക്കണം ” (1 തിമോത്തി 4:13).

നിഗൂഢാത്മകത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസം ഭാവനാത്മകമാണ് , അത് ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സത്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ദൈവവചനം നമുക്ക് വെളിച്ചമായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് നമ്മെ നീതിയുടെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (2 തിമോത്തി 3:16-17). വികാരങ്ങളിലും അനുഭവങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നത് ബൈബിളിലില്ല, നാം “കാഴ്ചയിലൂടെയല്ല വിശ്വാസത്താൽ നടക്കണം” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:7)”ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു. (റോമർ 10:17).

അപ്പോസ്തലന്മാരോ പ്രവാചകന്മാരോ ശിഷ്യന്മാരോ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ധ്യാനാത്മക പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച്, എല്ലാ ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങളും ഭാവികഥനവും പൂർണ്ണമായി അപലപിക്കപ്പെട്ടു (1 സാമുവൽ 15:10) ഈ തിന്മകൾ പ്രയോഗിച്ചതിന്, യഹൂദന്മാർ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു (2 രാജാക്കന്മാർ 17:17; യിരെമ്യാവ് 14:14; മലാഖി 3:5). നിത്യജീവനിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കവർന്നെടുക്കുന്ന അനേകം പാപകരമായ ആചാരങ്ങളിൽ ഒന്നായി അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് മന്ത്രവാദത്തെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു: “ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർന്നടപ്പു, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്തു മുതലായവ എന്നു വെളിവാകുന്നു; ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ മുമ്പെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോടു മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു” (ഗലാത്യർ 5:19-21).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment