ധൂപപീഠം പാപപരിഹാര ബലിപീഠമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ?

Author: BibleAsk Malayalam


സമാഗമനകൂടാരത്തിലെ എല്ലാ സാധനസാമഗ്രികളിലും വെച്ച്, ധൂപപീഠം പെട്ടകത്തിനും വിശുദ്ധമായ കൃപാസനത്തിനും അടുത്ത പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നായി കരുതുന്നു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന വലിയ പ്രാധാന്യത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹോമയാഗത്തിന്റെ ബലിപീഠം നിരന്തരമായ പാപപരിഹാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുപോലെ, ധൂപപീഠം നിരന്തരമായ മധ്യസ്ഥതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ധൂപപീഠം ഹോമയാഗത്തിന്റെ യാഗപീഠത്തിന് സമാനമായ പല കരണങ്ങളിലും (വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതും വിലകൂടിയ വസ്തുക്കളും) ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അതിന്റെ “കൊമ്പുകളിൽ” “ചില പാപയാഗങ്ങളുടെ” രക്തം സ്പർശിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു (ലേവ്യ. 4. :7, 18).

ഈ “ചില പാപയാഗങ്ങളെ” കുറിച്ച് മോശെ എഴുതി, “നീ ധൂപം കാട്ടുവാൻ ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കേണം…” “അഹരോൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ പാപപരിഹാരബലിയുടെ രക്തം കൊണ്ട് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം; വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ തലമുറതലമുറയായി അതിന്മേൽ പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം. അത് കർത്താവിന് അതിവിശുദ്ധമാണ്” (പുറപ്പാട് 30:1, 10).

മഹാപുരോഹിതൻ രക്തം എടുത്ത് ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ പുരട്ടി “അതിനു പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കുക” (ലേവ്യ. 16:18) 7-ാം മാസത്തിലെ 10-ാം ദിവസമായ പാപപരിഹാരത്തിന്റെ മഹത്തായ ദിവസത്തിലേക്ക് ഈ സംഭവം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. , 19).

എന്നാൽ ഇത് ധൂപപീഠത്തെ പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ ബലിപീഠമാക്കിയില്ല. ധൂപപീഠം പ്രായശ്ചിത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, മഹാപുരോഹിതൻ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ (ലേവ്യ. 4:3-12), അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ സഭയും “അജ്ഞതയാൽ” പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ “കർത്താവിന്റെ ഏതെങ്കിലും കൽപ്പനകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുമ്പോളാണ്” ( ലെവി. 4:13-21).

ഈ അവസരങ്ങളിൽ മഹാപുരോഹിതൻ യാഗത്തിന്റെ രക്തം യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ സ്പർശിച്ചു. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും ധൂപപീഠം ഹോമയാഗത്തിന്റെ ബലിപീഠത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്തി, അതിൽ സ്വകാര്യ പാപയാഗങ്ങളുടെ രക്തം തളിക്കുന്നു (ലേവ്യ. 4:22-35).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment