ദ്വിഭാര്യത്വം ദൈവം അംഗീകരിക്കുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ആദിയിൽ ദൈവം ഏകഭാര്യത്വത്തെ (ദ്വിഭാര്യത്വമോ ബഹുഭാര്യത്വമോ അല്ല) ലോകത്തിനുമുമ്പിൽ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച വിവാഹ രൂപമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. അവൻ പറഞ്ഞു, “അതിനാൽ ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു ചേരും, അവർ ഒരു ദേഹമായിത്തീരും” (ഉല്പത്തി 2:24).

വിവാഹമോചനത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കാൻ ക്രിസ്തു ഈ ഭാഗം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു (മത്തായി 19:5). അവൻ പറഞ്ഞു: “ലൈംഗിക അധാർമികത നിമിത്തം അല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു; വിവാഹമോചിതയായ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു” (വാക്യം 9).

ആവർത്തനം 17:14-20-ൽ, രാജാക്കന്മാർ പോലും ഭാര്യമാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ദ്വിഭാര്യത്വം (അല്ലെങ്കിൽ കുതിരകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണം അധികമായി സമ്പാദിക്കയും അരുതു) നടത്തുകയും ചെയ്യരുതെന്നത് തന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. “എനിക്കു ചുറ്റുമുള്ള സകലജാതികളെയും പോലെ എനിക്കും ഒരു രാജാവിനെ നിയമിക്കും,” “നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെ നീ നിശ്ചയമായും നിനക്കു വാഴിക്കേണം; നിന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ നിന്റെ രാജാവായി നിയമിക്കേണം; നിന്റെ സഹോദരനല്ലാത്ത ഒരു പരദേശിയെ നിന്റെ മേൽ നിയമിക്കരുതു. എന്നാൽ അവൻ തനിക്കുവേണ്ടി കുതിരകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ കുതിരകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ജനത്തെ ഈജിപ്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുകയോ ചെയ്യരുതു; യഹോവ നിന്നോടു: നീ ഇനി ആ വഴിക്കു മടങ്ങിവരരുതു എന്നു അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഹൃദയം അകന്നുപോകുന്നു; അവൻ തനിക്കുവേണ്ടി വെള്ളിയും പൊന്നും ധാരാളമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമില്ല.

എന്നാൽ ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാർ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ദാവീദ് ഈ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു (2 സാമുവൽ 5:13), എന്നാൽ ശലോമോൻ അതിലും കൂടുതലാണ് (1 രാജാക്കന്മാർ 11:3). പിന്നീടുള്ള പല വൈവാഹിക കൂട്ടുകെട്ടുകളും രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങളാൽ പ്രചോദിതമായിരുന്നു (1 രാജാക്കന്മാർ 11:1, 3).

സോളമൻ ദ്വിഭാര്യത്വം അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ, അവൻ പാപം ചെയ്യുകയും പിന്തിരിഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്തു: “എങ്ങനെയെന്നാൽ ശലോമോൻ വയോധികനായപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യദേവന്മാരിലേക്കു വശീകരിച്ചു; അവന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയംപോലെ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയിങ്കൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല” (1 രാജാക്കന്മാർ 11:4). സന്തോഷകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീടുള്ള പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചു.

ദൈവം ഒരിക്കലും ദ്വിഭാര്യത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല. വിവാഹമോചനം പോലെ, അത് സഹനീയമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെയല്ല. യേശു യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാൻ മോശ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ തുടക്കം മുതൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല” (മത്തായി 19:3-8). വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എപ്പോഴും ഏകഭാര്യത്വത്തിന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 128:3; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 5:18; 18:22; 19:14; 31:10-29; സഭാപ്രസംഗി 9:9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment