ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളിയാണെന്ന് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവകാശപെടാൻകഴിയുന്ന ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവം ദൈവികത്ത്വം  വാഗ്ദാനം ചെയ്തു

ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക സ്വഭാവത്താൽ നിറയാൻ വിശ്വാസിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു: “ അവയാൽ അവൻ നമുക്കു വിലയേറിയതും അതിമഹത്തുമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടു ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന്നു കൂട്ടാളികളായിത്തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു ” (2 പത്രോസ് 1:4).

പാപം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ തകർത്തു.

ആദാമും ഹവ്വായും “ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ” സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് (ഉൽപ. 1:27), എന്നാൽ പാപം ആ ദൈവിക സ്വഭാവത്തെ നശിപ്പിച്ചു. നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ക്രിസ്തു വന്നത്, അതിനാൽ വിശ്വാസത്താൽ തന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവിക പ്രതിച്ഛായ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വാസിക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാം “ എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്തു കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടിപോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ്സു പ്രാപിച്ചു അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു.” (2 കൊരി. 3:18).

ദൈവത്തിന്റെ പരിധിയില്ലാത്ത സാധ്യതകൾ.

പാപത്തിന്റെ മേൽ വിജയം തേടാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഈ സാധ്യത ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം  ക്രിസ്തു അവനുവേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ദാനങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലം  സ്വീകരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം അവൻ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കും. മാറ്റം പുതിയ ജനനത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 3:2).

  • വിശ്വാസിക്ക് ആകാൻ കഴിയുമെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു:
  • “അറ്റം വരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു” (എബ്രായർ 7:25)
  • “ജയിച്ചവനെക്കാൾ” (റോമർ 8:37)
  • “എല്ലായ്‌പ്പോഴും വിജയം” (2 കൊരിന്ത്യർ 2:14)
  • “നാം ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ” (എഫേസ്യർ 3:20)
  • “ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു” (എഫേസ്യർ 3:19).
  • “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

ദൈവിക സ്വഭാവം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം?

കർത്താവ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, ” ആദ്യവിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ” (എബ്രായ 3:14). ക്രിസ്തുവുമായുള്ള നിരന്തര ബന്ധത്തിലൂടെ, വിശ്വാസി തന്റെ രക്ഷകന്റെ വിജയത്തിലും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലും പങ്കുചേരുന്നു, കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ മഹത്തായ ത്യാഗത്തിലൂടെയും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മഹാപുരോഹിതനെന്ന നിലയിലുള്ള ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും അവനു നൽകപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. വചനത്തിന്റെ ദൈനംദിന പഠനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യത്തിലൂടെയും ഈ അനുഭവം സാധ്യമാക്കും (ഗലാത്യർ 2:20). “ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായക്കും…” (യോഹന്നാൻ 15:5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment