ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളിയാണെന്ന് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവകാശപെടാൻകഴിയുന്ന ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

ദൈവം ദൈവികത്ത്വം  വാഗ്ദാനം ചെയ്തു

ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക സ്വഭാവത്താൽ നിറയാൻ വിശ്വാസിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു: “ അവയാൽ അവൻ നമുക്കു വിലയേറിയതും അതിമഹത്തുമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടു ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന്നു കൂട്ടാളികളായിത്തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു ” (2 പത്രോസ് 1:4).

പാപം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ തകർത്തു.

ആദാമും ഹവ്വായും “ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ” സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് (ഉൽപ. 1:27), എന്നാൽ പാപം ആ ദൈവിക സ്വഭാവത്തെ നശിപ്പിച്ചു. നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ക്രിസ്തു വന്നത്, അതിനാൽ വിശ്വാസത്താൽ തന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവിക പ്രതിച്ഛായ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വാസിക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാം “ എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്തു കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടിപോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ്സു പ്രാപിച്ചു അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു.” (2 കൊരി. 3:18).

ദൈവത്തിന്റെ പരിധിയില്ലാത്ത സാധ്യതകൾ.

പാപത്തിന്റെ മേൽ വിജയം തേടാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഈ സാധ്യത ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം  ക്രിസ്തു അവനുവേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ദാനങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലം  സ്വീകരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം അവൻ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കും. മാറ്റം പുതിയ ജനനത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 3:2).

  • വിശ്വാസിക്ക് ആകാൻ കഴിയുമെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു:
  • “അറ്റം വരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു” (എബ്രായർ 7:25)
  • “ജയിച്ചവനെക്കാൾ” (റോമർ 8:37)
  • “എല്ലായ്‌പ്പോഴും വിജയം” (2 കൊരിന്ത്യർ 2:14)
  • “നാം ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ” (എഫേസ്യർ 3:20)
  • “ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു” (എഫേസ്യർ 3:19).
  • “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

ദൈവിക സ്വഭാവം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം?

കർത്താവ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, ” ആദ്യവിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ” (എബ്രായ 3:14). ക്രിസ്തുവുമായുള്ള നിരന്തര ബന്ധത്തിലൂടെ, വിശ്വാസി തന്റെ രക്ഷകന്റെ വിജയത്തിലും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലും പങ്കുചേരുന്നു, കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ മഹത്തായ ത്യാഗത്തിലൂടെയും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മഹാപുരോഹിതനെന്ന നിലയിലുള്ള ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും അവനു നൽകപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. വചനത്തിന്റെ ദൈനംദിന പഠനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യത്തിലൂടെയും ഈ അനുഭവം സാധ്യമാക്കും (ഗലാത്യർ 2:20). “ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായക്കും…” (യോഹന്നാൻ 15:5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

ശബത്ത് ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നു ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയാണ് നാം കാണുന്നത്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് എ.ഡി. 150-ന് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു സാവധാന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ശബത്ത് ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നു ഞായറാഴ്ച്ചയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടതു.(Bar Cocheba, A.D. 132–135) ബാർ…

വെള്ളത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ഉള്ള സ്നാനം രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)വെള്ളത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ഉള്ള സ്നാനം രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണോ? വെള്ളത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ഉള്ള സ്നാനം രക്ഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. യേശു നിക്കോദേമോസിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ” നിശ്ചയമായും, ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു,…